Landsbygdspolitik – inte bara en fråga för den utanför tätorten

Kristianstads kommun är en av de kommuner i Sverige som har flest invånare boende utanför centralorten.

2016 antog kommunfullmäktige en Landsbygdsstrategi som bland annat ledde till att man inrättade ett landsbygdsråd. Landsbygdsrådet består idag av representanter från offentlig, privat, ideell och idéburen sektor och fungera som ett rådgivande organ och dialogforum för landsbygdsutvecklingen i kommunen. Under dess första år var denna grupps främsta uppgift att bevilja bidrag från kommunens landsbygdsfond på 200 000 kronor.

Sedan 2018 är undertecknad av kommunstyrelsen utsedd som ordförande i nämnda landsbygdsråd. Under den senaste mandatperioden har landsbygdsrådet vidareutvecklat sitt arbetssätt. Till att mer bli en grupp där ledande tjänstemän i kommunen kommer och redovisar hur man i vekligheten tillämpar den av kommunfullmäktige beslutad landsbygdsstrategin. Bland annat kan nämnas tekniska förvaltningen om gatu- och landsvägsbelysningen, samhällsbyggnadschefen, förvaltningschefen BUF, C4 energi.

Hösten 2021 genomfördes också ett särskilt dialogmöte med byalagen och kommunstyrelsen presidium och representanter för kommunens ledande tjänstemän. I budget 2022 så höjdes landsbygdsfonden till 500 000 kronor. En klar markering att vi tycker dessa medel gör stor nytta i vår kommuns olika delar.

Centerpartiet i Kristianstad arbetar för ett fortsatt alliansstyre efter valet i 11 september. Din röst på Centerpartiet är därför en garant för att landsbygdspolitiken får en viktig roll även nästa mandatperiod.

Karl Gemfeldt
Gruppledare för Centerpartiet Kristianstad
Ordförande i Landsbygdsrådet
Kandidat till kommun och regionfullmäktige

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 27 augusti -22