Omsorg om äldre – en viktig valfråga

Många samtal med både omsorgens kunder och anställd personal i Kristianstads kommun visar tydligt att det behövs en del åtgärder för att höja kvaliteten inom hemtjänsten framförallt.

Jag vill lyfta tre åtgärder, som jag kommer att hårt driva framöver. Åtgärder som behövs både för kundernas ökade trygghet och personalens arbetsmiljö.

• Bättre kontinuitet

Det är idag alldeles för många olika hemtjänstpersoner som kommer till kunden. Antalet måste minska, Centerpartiets mål är en halvering. En åtgärd som därför bör prövas är att indela nuvarande hemtjänstområde i hemtjänstteam inom varje område. Då bör varje kund bättre lära känna personalen, känna ökad trygghet, och personalen bättre lära känna kunden och hur den vill ha det.

• Särskilt ansvariga för larm

Idag ingår det för den ordinarie hemtjänstpersonalen att också klara av besök hos de som larmar. Det leder tyvärr ofta till stress hos både den kund som personalen är hos och lång väntan hos den som larmar men även stress hos personalen.

Jag och Centerpartiet vill därför att kommunledningen prövar att inom varje hemtjänstområde (enhet) se till att någon/några personer ges särskilt ansvar att åka på larmen. Det torde också innebära viss personalförstärkning inom respektive område. Men det skulle med all sannolikhet minska stressen och leda till bättre arbetsmiljösituation.

Att återgå till hur det var för några år sedan med en central larmgrupp är alltför ineffektivt med tanke på kommunens storlek och stora avstånd.

• Personal med kompetens

För att arbeta med omvårdnad/vård av äldre krävs både formella kunskaper men också lämplighet. Intresse för att arbeta hemma hos och med äldre och deras bekymmer. Dessutom är goda kunskaper i svenska språket oerhört viktigt för att kund och personal både kan prata med och förstå varandra. Den möjlighet till kompetensutveckling på betald arbetstid som genomförts de senaste åren anser jag och Centerpartiet måste fortsätta framöver. Erfarenhet och kompetensutveckling måste belönas.

Det har tyvärr blivit allt svårare att kunna rekrytera ny personal med kompetens till äldreomsorgen. Chefer måste vara lyhörda för synpunkter från personalen och i nära samverkan/dialog komma fram till lösningar både vad gäller scheman och andra åtgärder – i alla lägen måste kundens behov stå i centrum.

I Kristianstads kommun bor cirka 18 000 personer som är 65 år och äldre. Jag är en av dem. Flertalet har förmånen att känna sig friska och har ett aktivt liv. Men för de personer som drabbas av sjukdomar eller som av andra orsaker behöver hjälp och stöd från hemtjänst/vård ska få det stöd de behöver och bemötas med värdighet, känna att de får information, kan påverka och känna sig delaktiga.

Ingrid Karlsson (C), Kristianstad, ledamot i omsorgsnämnden

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 1 september -22