Det behövs fortsatt ett högstadium i Arkelstorp!

Spängerskolan i Arkelstorp, i dagsläget en F-9 skola, det finns förslag att den skall bli en F-6-skola, detta motsätter sig centerpartiet kraftigt.

Spängerskolan i Arkelstorp, i dagsläget en F-9 skola, det finns förslag att den skall bli en F-6-skola, detta motsätter sig centerpartiet kraftigt.


Vi har den senaste tiden kunnat läsa att Barn- och utbildningsförvaltningen vill titta på möjligheterna att nedgradera Spängerskolan i Arkelstorp från F-9 skola till F-6 skola. Detta skulle, om förslaget blir verklighet, innebära att det enda högstadiet i kommunens norra delar försvinner och att alla dessa elever ska bussas till Fröknegårdsskolan istället.

Enligt Centerpartiet rimmar ett sådant beslut mycket illa med flera punkter i Kristianstads kommuns utvecklingsplan Vision 2030, Vi lyfter tillsammans, där det står: “Vi tror att en rik variation av livsstilar och utbildning är positiv för framtidens sysselsättning och utveckling. Våra gemensamma värderingar ligger till grund för alla förändringar.” Nu har vi kommit till en punkt i kommunens utveckling där vi måste ställa oss frågan om vi menar allvar med detta?

Det krockar även med ett annat av Kristiantads styrdokument, kommunens Landsbygdsstrategi där man kan läsa “En hållbar utveckling för kommunens alla delar bara kan uppnås genom att fokusera på landsbygden”.

Spängerskolan i Arkelstorp har under lång tid varit en central del av samhällets identitet och utveckling. I ett öppet brev till kommunfullmäktige i Kristianstad daterat den 16 april skriver vårdnadshavare bland annat att “Skolans betydelse, utformning, kvalitet och läge påverkar inte bara eleverna i sig, den påverkar hela samhället. Inflyttning, utflyttning, föreningsliv, utveckling, arbetstillfällen och en mängd andra faktorer kommer att påverkas av detta beslut.” Vi i Centerpartiet kan bara hålla med. Och här är också den springande punkten.

Ur ett förvaltningsperspektiv är det lätt att förstå förslaget om nedgradering till F-6 skola. Barn- och utbildningsförvaltningen lyfter utmaningar med rekrytering, kompetensförsörjning och ekonomi. De har inte fel. Detta har varit utmaningar som funnits ända sedan 2011, och för tjänstemännen vore det, med de budgetförutsättningar som nu råder för förvaltningen, enklast och mest ekonomiskt att genomföra denna omstrukturering. Men här har vi politiker ett ansvar att lyfta blicken och ta ett större samhällsansvar. Vi måste förstå att en F-9 skola är mer än bara en plats för utbildning. Den är en kärna i vår bygd, en centralpunkt för såväl gemenskap som samhällsliv.

Istället för att lösa utmaningarna genom att flytta elever vill vi i Centerpartiet att man tar ett helhetsgrepp på situationen, och inte nöjer sig med att åtgärda de behov av renovering och tillbyggnad som finns, utan också möter de utmaningar som förvaltningen lyfter på plats. I budgetförhandlingarna yrkade Centerpartiet på en utökad ram för Barn- och utbildningsförvaltningen med 4,7 MKr jämfört med styrets förslag, varav 2 Mkr skulle användas just för riktade satsningar och incitament för lärare på landsbygdsskolor, inklusive löner, utbildningsförmåner och möjligheter till professionell utveckling. Genom att investera i våra lärare investerar vi i våra barns framtid och i hela samhällets välmående. Detta räcker naturligtvis inte för att lösa alla knutar, men det är en bit på vägen, och vi vill nu se en gemensam ansträngning över partigränserna för att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

Det är dags att agera och försvara Spängerskolan för att säkerställa en politik där våra barn har tillgång till en kvalitetsutbildning i sitt eget samhälle, och därmed fortsatt attraktivitet och livskvalitet för alla som bor i närområdet. Enligt Kristianstads kommuns översiktsplan ska en komplett basort fungera som en servicenod för omgivande landsbygd, och Spängerskolan är en vital del av denna infrastruktur. Nu ställer vi i Centerpartiet, i likhet med vårdnadshavare och många andra invånare i kommunens norra delar, frågan till kommunens styrande; menar ni allvar med att vi ska lyfta tillsammans? I så fall ska Spängerskolan givetvis även i framtiden vara en F-9 skola!

Karl Gemfeldt
gruppledare, centerpartiet i Kristianstad kommun

Andreas Nilsson
centerpartiet, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden