Kultur och Fritid

Bibliotek

Vi skapar de bästa förutsättningarna för ett rikt kulturliv i hela Simrishamns kommun för alla åldrar

För Centerpartiet är kulturen budbäraren mellan dåtid, nutid och framtid, samt en viktig del i den de- mokratiska processen. Kultur bidrar också till hälsa och välmående.

Simrishamn fortsätter utvecklas som kulturkommun - genom att underlätta samarbete mellan kul- turutövare inom hela kommunen, med andra kommuner och med privata aktörer.

Våra framgångsrika bibliotek fortsätter utvecklas - för att främja läsandet och kulturlivet för barn och vuxna.

Våra framgångsrika museum fortsätter utvecklas - det är en viktig bärare av dåtid, nutid och fram- tid.

Aktivitets- och kulturplatser får stöd och utvecklas för att möjliggöra fler aktiviteter, på olika platser, för medborgarna i Simrishamns kommun. Platser för gemensamma aktiviteter för alla åldrar, där kul- turutövare inom olika grenar kan nätverka, samarbeta och presentera sig. Vilket också är ett sätt att främja småföretagandet inom kulturområdet.

Vi stöttar föreningslivet och möjligheterna till en aktiv fritid i hela Simrishamns kommun

Centerpartiet utvecklar föreningslivet och bidrar till en meningsfull fritid för alla ålderskategorier.

Vi stöder lokala föreningsinitiativ och aktiviteter för unga, vuxna och seniora.

Det lokala engagemanget är viktigt för att hela Simrishamns kommun ska leva och för demokratipro- cessen. Det nuvarande stödet med bland annat landsbygds- och föreningssamordnare samt före- ningsbidrag kvarstår och utvecklas utifrån medborgarnas och föreningars behov. Olika samverkans- former ses över och utvecklas.

Medborgardialoger utvecklas i våra byar. Olika former av medborgardialoger ska finnas för att stödja det lokala föreningslivet och utveckla målet med en aktiv fritid för alla.

Vi fortsätter satsning på mötesplatser för alla - såväl unga som äldre- vilket möjliggör ett aktivt och socialt liv som främjar fysisk och psykisk hälsa och motverkar ensamhet. Möteslokaler underhålls och fräschas upp, utifrån ändamål.

Vi utvecklar våra fritidsanläggningar och vår simhall för att bli mer klimatsmarta och kunna möta krav från medborgarna och framtidens miljökrav. Att kunna simma är livsnödvändigt men också en bra motions- och rekreationsform.

Vi iordningställer hundrastplatser på fler ställen i kommunen.
Vi verkar för att fler hundar får vara på fler stränder efter kl. 20, året runt. Många medborgare har hund, vilket är en viktig del av mångas liv och fritid.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.