Skola och utbildning

Bild

Vi satsar på utbildning och livslångt lärande

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i Simrishams kommun du än bor eller vilken bakgrund du än har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till gymnasiet. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Centerpartiet i Simrishamn vill:

  • Höja lärarnas status, de är avgörande för elevens framgång i skolan och livet
  • Ge elever, föräldrar och lärare valfrihet
  • Att utbildning ska leda till jobb

Barns utveckling och lärande är avgörande för hur deras framtida liv blir och hur vårt samhälle ut- vecklas. Kommunen skall erbjuda bra förskolor och skolor med utbildad personal. Vi ska ha skolor som når sina mål där elever går ut med fullständiga betyg .

Förskola och skola upp till åk 3 kommer att finnas kvar i de byar där de finns nu. Det skall vara nära till förskolan och skolan för de mindre barnen och familjen ska kunna välja skola. Behov av nya, eller renoverade, lokaler för förskolor och skolor skall tillgodoses på bästa sätt utifrån barnens behov och personalens arbetsmiljö.

Gymnasieskolan utvecklas och får gemensamma lokaler där elever, lärare och annan personal er- bjuds en utvecklande och trygg studie- och arbetsmiljö. Antalet elever som söker och antas till gym- nasieskolan ökar. Gymnasieskolan ses som en viktig motor i kommunens nuvarande och framtida kompetensförsörjning.

De högskoleförberedande programmen utvecklas i samarbete med kommunens och omvärldens behov nu och i framtiden. Kontakter utvecklas med universitet och högskolor i vår närmiljö och vi bygger relationer för att eleverna efter vidare utbildning vill komma tillbaka och verka i kommunen.

De praktiska yrkesförberedande programmen utvecklas och kopplas till arbetsmarknadens behov av kompetens. Detta sker i samverkan med företag och verksamheter i kommunen och i närområdet.

Den snabba förändringstakt som arbetslivet har och fortsätter att ha, ställer krav på livslångt lärande. Vi utvecklar möjligheterna till livslångt lärande genom ökad vuxenutbildning och högre utbildning på Campus Österlen, i samarbete med närliggande lärosäten. Detta görs i samverkan med näringsli- vet och kommunen, som är en stor arbetsgivare. Satsningen tar sikte på Österlens struktur och behov av kompetens.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.