Särskilt yttrande Dagvattenhantering

Särskilt yttrande till Tekniska nämnden över dagvattenhantering vid detaljplanarbetet.

Vi i Centerpartiet anser att kommunen i detaljplanarbetet skall ha ett annat beräkningssätt för dimensionering av dagvattenmagasin. Det bör vara bättre anpassat för stora regn och därmed, dels ge jämnare flöden till våra vattendrag, dels för att vara bättre rustade för framtida krav på dagvattenrening, vilket kommer enligt Vattendirektivets intentioner.

Vid dagens beräkning av dagvattenflöde i detaljplan utgår man ifrån 1,5 l/sek. och hektar. Det är samma beräkning som man använder vid beräkning av ett dräneringssystem i ett åkerlandskap där vattnet skall dräneras genom markprofilen. Ett detaljplanerat område med hårdgjorda ytor avvattnas utan fördröjning direkt till dagvattenledning. Vid beräkningen av 1,5 l/sek och hektar blir avvattningen 5400 l vid ett regn om 10 mm medan avvattningen blir 100000 l om all mark är hårdgjord.

Exemplet belyser hur dagens beräkning står i motsats till en hållbar avvattning till våra vattendrag.

För Centerpartiet i Staffanstorp 20160517

Anders Olsson