• / Nyheter
 • / Centerpartiet vill stanna upp och få fram den sammanlagda utgiftsbilden över kuststad 2025!

Centerpartiet vill stanna upp och få fram den sammanlagda utgiftsbilden över kuststad 2025!

Initiativärende: Vi drar i nödbromsen avseende Kuststad 2025

Centerpartiet menar att arbetet med Kuststad 2025 och arbetet med Sjöstaden måste pausas i avvaktan på att kostnadsunderlag på de kända fakta och hur en finansiering av det ska kunna se ut.

För i maj 2014 antogs FÖP:en om Sjöstaden och i november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om var en östlig ringväg och hamninfart ska placeras.  På kommunens hemsida står det:

 ”Vad kostar det att bygga Sjöstaden och vem betalar det? Det går inte att svara på i nuläget eftersom det bland annat beror på vad som ska finnas i Sjöstaden och konjunktursvängningar. En stadsomvandling av den här omfattningen är ett långsiktigt projekt – och arbetet är ännu i uppstarten.”

Men det stämmer inte riktigt längre. Nu har de parallella uppdragen levererats och i dessa finns det specifikationer på i vilket härad infrastruktur såsom höjning av marken på vissa områden till att klara + 2 m över havet, parker och vägar. Det är även inritat annan allmän service såsom skolor och fritidsområden. Då är det rimligt att kunna få fram siffror, i vart fall indikativa. Vi i Centerpartiet blir oroliga inför de kostnader vi hittar.

– Vi har ett stort ansvar att säkerställa att våra resurser används rätt och vi måste lära oss för framtiden. Att bygga till en stad med 25-30% ytterst komplext, då det också pågår under många år med ett stort antal parter involverade. När vi upptäcker ökande kostnader är det helt nödvändigt att stanna upp så att vi kan vidta korrekta åtgärder.

– Att kommuninvånarna ska stå för kostnaderna för ringvägen och anslutningen till hamnen kommer Centerpartiet att motsätta sig. Vi menar att det i så fall inte utesluter att vi omprövar vår vårt ställningstagande i frågan.

Centerpartiet uppmanar därför kommunstyrelsen ordförande

 • att omgående ge kommundirektören i uppdrag att tills vidare pausa arbetet och sammankalla styrgruppen för Kuststad
 • att de ekonomiska förutsättningarna utreds och presenteras för kommunfullmäktige

”Vår faktaruta”

 • Ringvägen 330 miljoner*
 • Hamninfarten                                          100 miljoner*
 • Inlösen på Öster                                        80 miljoner*
 • Sjöstaden                                       731-2126 miljoner**
 • V ringvägen förbättringar                 41-127 miljoner***
 • Minst en skola                                         400 miljoner****
 • Förskolor                                                  280 miljoner****
 • Idrottsplaner                                             60 miljoner****
 • Äldreboende                                            160 miljoner****          

*=enl konsult på hemsidan

**=enl de tre förslagen i de parallella uppdragen

***=enl konsult för FÖP

****=exempel på vad liknande projekt kostat att bygga i Trelleborg.

Då ingår INTE idrottshall, konserthus, inlösen av mark, infrastruktur och samhällsservice för Västra Sjöstaden, logistikcenter, el, Va (ett eventuellt nytt reningsverk kostar minst 500 miljoner)samt diverse hamnåtgärder.

Patrik Holmberg (c)

Gruppledare