Miljö och klimat

Vellingeposten nr11

Att vara rädd om och värna vår miljö känns idag ganska självklart för de flesta. Ännu självklarare torde det vara att vilja vara med och bromsa förändringarna i vårt klimat. Ingen sitter på en absolut metod men tydligt är att om bara viljan finns kan alla dra sitt strå till stacken och i flera avseenden är det tyvärr bråttom.

Centerpartiet Vellinge föreslår en miljökompensation. Det är en metod som används i exploateringsprocessen för att uppnå god hushållning med naturresurser, där man säkrar att all negativ inverkan på miljön undviks, minimeras eller kompenseras.

Vi föreslår att all skötsel av grönytor i kommunen ska vara giftfri för en ökad biologisk mångfald och ekologisk odling på kommunens marker.

Centerpartiet föreslår vidare att kommunen ska vara fossilfri och få all sin energi från förnybara källor, förbättrad och utbyggd kollektivtrafik som används av fler och därigenom renderar ett minskat bilberoende.

Kommunens mobilitetsstrategi för hur de hållbara transporterna ska öka måste användas mer aktivt i all planering.

Vi vill att alla kommunens byggnader med lämpliga takplaceringar skall ha solpaneler och vi vill införa klimatsmarta mål för kommunens måltider. Vi vill också öka möjligheterna för kommunen att upphandla både ekologiskt och närodlat.

Samtidigt vill vi Bevara vår unika natur- och kulturmiljö för framtiden och exploatera varsamt. Vi är övertygade om att man kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Ett proggresivt och aktivt miljö och klimatarbete utan att tappa greppet om verkligheten.

Carl Lundstedt,
Student #5 Centerpartiet Vellinge

Per Nilsén,
Universitetslektor #7 Centerpartiet Vellinge