SKÄMMIGT ATT VELLINGE ÄR BLAND DE SÄMSTA I SVERIGE PÅ ÄLDREOMSORG!

Vellingeposten nr.1

Vellinge ligger i underkant när det gäller kostnader som läggs på våra äldre i kommunen. Som exempel vill vi lyfta fram några nyckeltal från Sveriges kommuner och regioners statistik Koll på äldreomsorgen.

Kostnad per person som bor på särskilt boende äldreomsorg:
Vellinge: 874 000 kronor

Genomsnitt likande kommuner: 1 006 000 kronor

Genomsnitt kommuner i Skåne: 1 017 000 kronor

Genomsnitt kommuner i Sverige: 1 096 000 kronor

Denna jämförelse talar sitt tydliga språk. På frågan om de äldre upplever att de får tillräckligt med tid för stöd och hjälp, där ligger vi också sist.

Vellinge är en kommun som har det gott ställt med en stabil ekonomi som varje år ger överskott i budget. Därför bör vi kunna höja oss i jämförelsen med andra kommuner. Det är ovärdigt att vi i Vellinge utmärker oss genom betala minst för äldreomsorgen.

Centerpartiet vill att:

  • de resurser som är avsatta i budget används fullt ut till de äldre i stället för att, som idag, fokusera på höga ekonomiska budgetöverskott.
  • högre krav ställs på verksamheternas kvalitet som regelbundet ska följas upp. Vid avvikelser ska alltid förbättringar genomföras, samt vid behov ökade resurser sättas in.
  • Omsorgsnämnden ska fokusera på hur Vellinge kan använda skattemedlen bättre och inte försöka spara genom att dra in tjänster nattetid på äldreboende. Något som just nu utreds/genomförs på Postiljonen i Höllviken.

Henrietta Hultén,
Centerpartiet Vellinge

Ottie Andersson,
Centerpartiet Vellinge