Skola och utbildning - det livslånga lärandet

Bild

Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Det är det starkaste verktyget människan har för att utöka sina möjligheter oavsett social och ekonomisk bakgrund.

I Centerpartiets förskola och skola ska alla barn bli sedda och vara i fokus i enlighet med barnkonventionen. Kunskap, lusten att lära och entreprenörsskapstänkande ger eleverna förutsättningar för både framtida arbetsliv och för att möta livets olika utmaningar.

Läskunskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i skolan. Vi vill att alla elever ska ha läsförståelse och mattekunskaper i tidig ålder och det behöver påbörjas redan på förskolan. För att detta ska uppnås behöver rätt förutsättningar ges till barn och unga.

Förskolan och skolan ska präglas av nyfikenhet, trygghet och värme för en bra arbetsmiljö för barn, unga och personal.

Vårdnadshavare är viktiga i barns lärande och utveckling och vi vill arbeta för att stimulera ökad samverkan mellan förskolan, skolan, barn och unga och vårdnadshavare.

Ska vi kunna ge rätt insatser till barn och unga som av olika skäl behöver extra stöd krävs lyhördhet och samverkan mellan olika instanser. Tidiga insatser är oftast helt avgörande för våra barn att lyckas längre fram i livet och för att underlätta tillvaron för vårdnadshavare.

Skolhälsovården är en del av det förebyggande arbetet men vi ser att samarbetet med andra aktörer, så som barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och familjecentral, också behöver stärkas.

Centerpartiet ser att fler vuxna med olika kompetenser i förskola och skola gagnar våra barn och ungdomars lärande. Alla barn ska ha samma möjligheter att undervisas av behöriga lärare och få extra stöd om de behöver det. Kvalitén i förskola och skola ska inte påverkas av var man har sin skolgång eller var i kommunen man bor.

Pedagoger i förskola och skola är nyckelpersoner för våra barn och ungdomar. För att vi ska vara en fortsatt attraktiv som arbetsgivare vill vi ge fler möjlighet till fortbildning och karriärmöjligheter för förskolans och skolans personal.

Vi kommer arbeta för:

  • Att förbereda läskunskaper hos våra barn i förskolan
  • Att alla elever ska ha läsförståelse och mattekunskaper i tidig ålder i grundskolan
  • Att fler vuxna med olika kompetens finns i förskola och skola
  • Att ge samlade och tidiga insatser till barn med särskilda behov
  • Att en närvarande och tillgänglig elevhälsa finns i elevernas vardag

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.