Rättviksmodellen införs nu för tillsyn i Nyköping

INSÄNDARE. Region Sörmland inför den så kallade Rättviksmodellen.

Sedan vi tillträdde mandatperioden då vi prioriterade tre fokusområden – skola, omsorg och näringsliv – har arbetet i kommunens verksamhet genomsyrats av arbetet kring Fokus Nöjd Kund. Särskilt i vår nämnd där många av de verksamheter NöjdKundIndexet baseras på återfinns. Myndighetstillsyn och myndighetsutövning ligger i kommunens uppdrag och är till för att skydda, värna om och se till att lagar efterlevs. Samtidigt vill vi självklart se ett Nyköping där företag kan växa och utvecklas, där fler och fler arbetstillfällen skapas allteftersom vår kommun växer. Samspelet mellan kommunen och näringslivet är en viktig ingrediens i denna långsiktigt hållbara tillväxt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog den 28 april beslut om förslag till ny taxa gällande Miljöbalken. Förslaget skall sedan vidare till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige innan det kan träda ikraft.

Den nu gällande taxan antogs 2013 och bygger på att samtliga verksamheter som har en planerad regelbunden tillsyn har fasta årsavgifter. I dag är det cirka 500 stycken miljö- och hälsoskyddsverksamheter i kommunen som har regelbunden tillsyn och årsavgifter som debiteras i förhand varje år. Förslaget till ny taxa bygger på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) modell för behovsbaserad taxa.

Hos oss i Nyköping har det framkommit önskemål från bland annat näringslivet att införa en större andel efterhandsdebitering. Detta innebär att verksamheterna i stället ska betala avgift i efterhand utifrån nedlagd tid. Vi kan se det som att man faktureras på konsultbasis. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har lyssnat på och tagit till sig av de inkomna synpunkterna. Förslaget har därför anpassats för detta så att endast de största miljöverksamheterna får en fast avgift med förhandsdebitering. Anledningen till att dessa 16 verksamheterna (av totalt cirka 500) föreslås ligga kvar i den gamla modellen är rättviseaspekten. Dessa 16 verksamheter kan ha både kommunal och statlig tillsyn och avgiften bör vara samma oavsett vem som utför tillsynen.

I korthet innebär alltså förslaget:

Cirka 485 stycken verksamheter får efterhandsdebitering i stället för en fast årsavgift

Timavgiften på 1 100 kronor föreslås lämnas oförändrad

Taxan ska följas upp avseende kostnader och vilka konsekvenser förändringarna har för medborgare, verksamheter respektive kommunen. Detta ska ske senast under våren 2021.

Det ska vara lätt att göra rätt. Transparens och tillit ska genomsyra kontakten mellan kommunen och näringslivet – åt båda hållen. Undan för undan tar vi kliven framåt för att hela tiden förbättra vårt näringslivsklimat i kommunen – utan att för den skull tumma på vårt myndighetsuppdrag.

För Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Carl-Åke Andersson (S). ordförande
Kjell Johansson (C), 1:e vice ordförande
Gunnar Åsell (MP), ledamot

Läs insändaren på sn.se