Det ska inte ta evigheter att separera

Förra regeringen tog inga steg när det gäller att ändra regelverket så att det inte ska kunna ta flera år att göra färdigt de ekonomiska förehavandena efter en skilsmässa. Det behövs eftersom det idag är möjligt att förhala detta en lång tid och som utnyttjas av män och kvinnor för att göra livet surt för sin före detta partner.

Riksdagsledamot Martina Johansson kommer att inom kort undersöka om nuvarande regering har några ambitioner att göra förändringar för att motverka att detta kan fortsätta ske. Läs mer om förslagen nedan.

Två människor som gift sig och har levt ihop under kortare eller längre tid kan bli stora fiender längre fram i samband med en skilsmässa. Svensk lag finns för att skydda båda parterna vid en skilsmässa, det vill säga man ska dela lika både på skulder och tillgångar.

Detta är bra, men tyvärr är inte lagstiftningen rustad för att fungera även när den ena eller båda partena inte vill göra klart bodelningen utan vill dra ut på tiden.

Skälet till att dra ut på tiden kan variera. Det kan handla om att man anser att man har rätt till en större del av tillgångarna, att man vill behålla den gemensamma bostaden eller helt enkelt för att man vill av olika skäl skada sin före detta partner.

Oavsett vad skälet är till att man inte vill göra klart bodelningen är det ett stort problem för de som drabbas. Det handlar om barn som på grund av att föräldrarna inte kommer överens inte får två fullgoda bostäder när den som utsätts för förhalningen inte kan starta ett nytt boende. Det handlar även om den man eller kvinna som inte kan börja om på nytt och om det har föregåtts av våld och trakasserier före skilsmässan så är detta en förlängning av det samma.

Många tror att vi har en bra och väl fungerande lagstiftning på området, men så är inte fallet och en del upptäcker det när de hamnar i en utdragen process. Eftersom även om en bodelningsförrättare utses så är det möjligt att dra ut på tiden och krångla till bodelningen.

Jag försökte redan förra mandatperioden att uppmärksamma regeringen på att lagstiftningen behöver skärpas för att skydda både barn och vuxna, men fick inte något större gehör och jag kommer fortsätta med denna regering. Tyvärr är jag orolig då den nyvalda justitieministern inte ansåg sig ha tid att svara på frågan i samband med ett reportage i ekot i lördags.

Här är några av de förändringar som behövs.

  • Sätt en tidsgräns för hur lång tid en bodelning får ta. I dag finns ingen sådan gräns vilket gör att den kan pågå både 6 och 8 år. Tills den ena parten helt enkelt inte orkar längre och går med på sämre villkor.
  • Att bodelningsförrättaren kan döma ut vite och som ensamt ska betalas av den som inte kommer på möten eller inte lämnar in uppgifter som efterfrågas. Idag är det inget som ekonomiskt påverkar den som inte deltar i processen eller inte lämnar in efterfrågade uppgifter, så att beslut kan fattas. En sådan uppgift kan vara vad som finns på banken vid ett angivet tillfälle.

Dessutom finns det fler förslag som togs fram redan 2005 som kan tas fram och värdera om de fortfarande är rätt väg och så i fall lägga fram i ett förslag från regeringen.

Det här är viktigt att uppmärksamma och förändra, eftersom så länge vi inte förändrar regelverket så att bodelningar kan pågå i flera år kommer många barn, pappor och mammor att drabbas genom att man inte kunna starta ett nytt boende efter en separation.