SÅ STÄRKER VI SVERIGES TOTALFÖRSVAR

Att stärka det svenska totalförsvaret är avgörande för att värna hela landets säkerhet. Centerpartiet driver på för att ytterligare öka vår totalförsvarsförmåga, för Sveriges bästa.

– Varje dag ser vi det stora modet hos den ukrainska befolkningen som kämpar för sin frihet. Nu måste även Sverige anpassa oss efter det nya säkerhetspolitiska läget, säger partiledare Annie Lööf.

I tider av oroligheter och krig måste hela samhället komma samman. Mer behöver göras för att det militära försvaret ska bli bättre. Mer behöver också göras för att samhället i övrigt ska stå bättre rustat för att fortsätta fungera på bästa sätt – sjukhus och förlossningsavdelningar måste hållas igång, människor få skydd och tillgång till mat och vatten.

– Vi står enade med Ukraina, och stöttar med ekonomisk, militär och humanitär hjälp. För att vi fortsatt ska kunna göra det måste vi anpassa oss efter den nya verkligheten och se till Sveriges framtida säkerhet, säger Annie Lööf.

Försvarsmakten måste få bästa tänkbara förutsättningar att försvara Sverige på marken, i luften och till sjöss. Centerpartiet har drivit på för att höja försvarsanslagen de senaste åren – för ökad cybersäkerhet och för att hela landet ska kunna försvaras. Det är därför välkommet att regeringen väljer att följa Centerpartiet i viljan att höja försvarsanslaget till två procent av BNP.

Men vi måste också kraftigt förstärka det civila försvaret så att myndigheter, kommuner och regioner, näringslivet och civilsamhället står bättre rustade.

– Det är avgörande att det civila försvarets behov tas med i försvarsberedningens arbete. För att kunna nå målen för civila försvaret att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig behöver mer göras för arbetet är fortfarande i sin linda, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

Det militära försvaret är helt beroende av det civila försvaret i händelse av krig – av elförsörjningen, livsmedelsförsörjningen och av sjukvårdens resurser. Centerpartiet vill att försvarsberedningen ger MSB i uppdrag att driva på arbetet inom det civila försvaret. Även kommuners och regioners möjligheter att bidra till ett starkt totalförsvar måste stärkas.

– Kommunerna har det yttersta ansvaret för invånarna också i ett krig, inte minst barn och äldre. Redan nu kan kommuner och regioner agera för att handla mer lokalt av bönder i sina närområden, som ett sätt att stärka motståndskraften, säger Daniel Bäckström.

Centerpartiet hade som enda parti, i vår budgetmotion för 2022, en satsning på 200 miljoner kronor för att stärka kommunernas motståndskraft och beredskap. Vår ambition är försvarsberedningen kommer överens om att tillföra pengarna, att de ökar i volym och också omfatta regioner. Dessutom vill vi att statens stöd till kommuner och regioner ökar genom minskad byråkrati och mer praktisk vägledning, exempelvis med råd från Jordbruksverket och Livsmedelsverket.