ESKILSTUNA BÖR OCH KAN TA TÄTEN I KLIMATOMSTÄLLNINGEN

För att skapa framtidens energisystem krävs stabila, hållbara och långsiktiga spelregler. Dessutom krävs det stora mängder förnybar energi för att försörja våra växande företag och våra klimatneutrala samhällen. Eskilstuna är väl positionerat för att ta täten i detta arbete.

För att kunna göra det behöver vi först och främst mer lokalproducerad el. Vi i Centerpartiet vill att en mångfald av förnybara energislag, allt i från sol- och vindkraft till bioenergi och vattenkraft, utvecklas och tas till vara i vår kommun utan att ställa olika energislag mot varandra. Det behövs till exempel enkla men tydliga regler och tillståndsprocesser för utbyggnaden av vindkraft.

Redan idag har vi vindkraftsprojekt på gång i Näshulta, Kafjärden och Duvhällen. Nya vindkraftsetableringar bör i första hand fokuseras till redan exploaterade marker eller i bullriga miljöer och närboende måste alltid få rätt till en skälig ersättning för det intrång som vindkraftsetableringar ofta betyder.

När det kommer till satsningar på bioenergi, som används som allt ifrån kraftvärme till biodrivmedel, så har det dubbla fördelar. Idag så importerar vi i Sverige stora mängder biodrivmedel som vi skulle kunna producera med mer hållbara metoder här i kommunen. Biodrivmedel kommer dessutom att spela en viktig roll som inblandning med fossilfria bränslen inom reduktionsplikten, så att vi kan fortsätta att sänka drivmedelspriserna utan att tumma på våra klimatmål. Därför vill vi öka framställningen av biodrivmedel i vår kommun och anlägga ytterligare en tankstation för biogas under nästa mandatperiod.

Rester från papper- och massatillverkning samt från jordbruket kan också tas bättre tillvara och bli en allt större källa till förnybar energi som vi kan använda till att värma upp våra hus och driva våra fordon med. Att vi använder skogsprodukter som i första hand tas från lokala producenter i vårt lokala kraftvärmeverk ser vi i Centerpartiet som en självklarhet.

Förutom att satsa på lokal energiproduktion behöver vi också se till att elen som produceras i exempelvis norra Sverige kan transporteras och användas här i Eskilstuna. Idag produceras stora mängder av vår el i just de norra delarna av landet, medan södra och mellersta Sverige är beroende av ett elnät som inte är dimensionerat för den mängd el som idag och i framtiden behöver transporteras hit.

Under de kommande åren kommer vi behöva bygga ut elnätsinfrastrukturen för att klara av en fördubblad elproduktion till år 2045. Vi har goda möjligheter att med marksnål teknik och bättre ersättningsnivåer för drabbade markägare snabba på utbyggnaden.

Vi behöver också bli bättre på att hushålla med den energi vi faktiskt använder idag och att uppmuntra en smartare effektanvändning. Ett led i detta är att exempelvis införa effektbaserade nätavgifter som premierar en elanvändning som är mer utspridd över dygnet och som motverkar skadliga effekttoppar.

För att Eskilstuna ska kunna vara en föregångskommun i den gröna omställningen krävs stora satsningar på förnybar energi. Vi behöver vara en attraktiv kommun för investeringar, för miljövänliga lösningar som gör det enkelt och billigt att leva och verka klimatsmart och för ny teknik från växande företag med god tillgång till grön el. Vi behöver öka takten i den gröna omställningen. Klimatet kan inte vänta längre.

Arne Jonsson (C)
Kommunalråd och klimat- och miljöpolitisk talesperson i Centerpartiet i Eskilstuna

William Larsson (C)
Riksdagskandidat och vice ordförande i CUF Södermanland