INVOLVERA MARKÄGARNA FÖR GRÖN OMSTÄLLNING

Omställningen till ett mer klimatsmart samhälle kräver infrastrukturinvesteringar och vi vet hur viktigt det är och vill bidra. Men all infrastruktur berör också markägare och företagare.

Infrastrukturen är till för transport av varor och människor, men även data och el och oavsett vad som ska transporteras så dras det via någons mark och påverkar deras verksamhet. Ett exempel är den kraftledning som ska dras till SSAB i Oxelösund och som är nödvändig för en fossilfri ståltillverkning. Det är omställning som ingen egentligen motsätter sig, men det finns många diskussioner utifrån den planerade sträckningen eftersom man inte har arbetat med den lokala acceptansen.

Omställningen behöver gå fort, men försenas på grund av att tillståndsprocesserna tar lång tid. Processer som handlar både om regelverk för att visa att man följer till lagen och att man ska samverka med berörda markägare.

Vid en del projekt saknar markägarna samråd. Deras upplevelse är att Vattenfall redan bestämt sig när de kommer på samrådsmöten och att det handlar om ren information. Det leder till missnöjda markägare, som känner sig överkörda och att mark som inte är lämplig planeras att bebyggas. Om man vände på processen och samtalar med markägarna först, skulle överklagande från missnöjda markägare minska.

Genom ökad samplanering med berörda markägare och företagare ökar den lokala acceptansen. Markägarna har full koll på var det redan finns ianspråktagen mark, var det finns fornlämningar och hur markförhållandena ser ut. All den kunskapen underlättar projekteringen. Om jag som markägare, får vara med från början i planeringen, kommer acceptansen öka för intrången . I kombination med en bra ersättning för marken så kommer antalet överklaganden som förlänger processerna minska. Omställningen behövs och de flesta vill bidra, men det måste vara på rimliga villkor. Att få nya intrång på marken kan vara det som tvingar företagaren att lägga ner sin verksamhet.

Därför borde de som bygger infrastruktur vända på sina processer. När ett projekt planeras, sitt ned med berörda markägare och se var det är bäst att göra den aktuella dragningen. Gå därefter till ritbordet och rita kartan, som då inte kommer utgå från ett antal raka streck genom landskapet utan streck som är mer anpassade till hur det i praktiken ser ut i naturen och vad som är framkomliga vägar.

Detta ger snabbare tillståndsprocesser genom ökad lokal acceptans.

Martina Johansson, riksdagsledamot (C) Sörmland
Mattias Claesson, regionråd (C) Sörmland
Martina Hallström, kommunalråd (C) Nyköping
Inger Fredriksson, oppositionsråd (C) Katrineholm
Roger Tiefensee, gruppledare (C) Flen
Ann Abrahamsson, gruppledarkandidat (C) Oxelösund