SNABBARE BODELNINGAR KRÄVS - FÖR ALLAS BÄSTA

Många som gifter sig lever lyckliga tillsammans resten av livet, men det gäller inte alla. En del avslutar sitt äktenskap efter en kort eller lång tid. De flesta som går skilda vägar klarar också av att gemensamt lösa frågor om ägodelar och hur man ska samverka runt sina barn. För andra blir bodelningen en process av ilska, bråk, hämnd och förhalningar.

Processen kan bli både lång och kostsam, även med hjälp av en bodelningsförrättare. En omedgörlig part kan förhala processen i många år. Genom att ekonomin många gånger är låst i den gemensamma bostaden kan den ena tvinga den andre att leva med svag ekonomi, utan möjlighet att skaffa nytt boende. Detta är något som drabbar både män och kvinnor och det är oerhört allvarligt att det tillåts fortgå.

Det är inte ovanligt att bodelningsprocessen förhalas och försvåras av personer på grund av ilska och besvikelse. En utdragen process skadar även de barn som kan finnas i relationen. Om inte båda föräldrarna kan starta ett nytt hållbart boende på grund av någon part så riskerar barnen att inte ha en fungerande vardag. Att skydda barnen hör till en av de viktigaste uppgifterna för samhället och föräldrarnas välmående och stabilitet bidrar till att barn och ungdomar mår bra.

För att skydda den vars tidigare partner försöker förhala bodelningen finns det därför anledning att se över hur fördelningen av processkostnaderna kan förändras. Dels för att undvika en förhalning men också för att se om möjligheterna att få ekonomiskt stöd för processkostnaderna ska stärkas. Med dagens regler behöver det inte kosta något extra för den som förhalar processen genom att till exempel låta bli att lämna in uppgifter om vilka tillgångar personen har på banken. Det finns inte heller någon rättshjälp att få om man behöver driva bodelningen till domstol. Det stöd som finns att tillgå är cirka 5 timmar bodelningsförrättare i de fall det är mindre än 100 000 kronor som ska bodelas. Vi tycker det är viktigt att dessa saker utreds för att undersöka hur ekonomiska incitament kan bidra till att samverkan i infekterade bodelningar ökar.

Idag kostar det inte något för den som väljer att inte komma på ett möte som bodelningsförrättaren kallat till. Därför bör man se över möjligheten att i sådana fall på ett enkelt sätt kunna utdöma vite. Det är en enkel åtgärd att genomföra på kort sikt. Även möjligheten och formen för att komma med nya uppgifter och att överklaga ett beslut behöver ses över. En bodelningsförrättare behöver få sätta ett datum för när det inte längre är möjligt att komma med nya eller kompletterande uppgifter. När ett bodelningsbeslut är fattat borde det dessutom gå att verkställa direkt istället för att man ska processa vidare genom att ansöka om betalningsföreläggande, handräckning eller stämning.

Många av de som arbetar med bodelningsprocesser ser att lagstiftningen inte fungerar i praktiken och uttrycker ett behov av att göra förändringar. Ytterligare en förbättring är att tidsätta hur länge en bodelningsprocess kan pågå. Idag finns inte någon bortre tidsgräns och det gör att om ingen av parterna ger upp kan processen pågå i åratal. Det måste därför finnas en bortre gräns för hur länge man kan hålla på att bodela.

Vi vill att den som väljer att lämna en relation ska kunna känna trygghet i att bodelningsprocessen går fort så att man snabbt kan starta ett nytt liv. Bodelningsprocesserna behöver därför bli snabbare och effektivare. Genom de förslag som presenterats ovan skulle en utsatt partner få ett bättre skydd.

Martina Johansson och Malin Björk, riksdagsledamöter för Centerpartiet.