ETT GRÖNT SÖRMLAND MED HÅLLBAR ENERGI

Vi vill lämna en grönare jord till nästa generation, vilket innebär att vi måste agera nu. Därför måste vi sluta ställa energislagen mot varandra, och istället jobba på bred front för att öka den gröna hållbara energin.

Vi behöver fördubbla den svenska elproduktionen till 2030, och genom att fokusera på de olika energislagens fördelar istället för deras nackdelar kan vi skapa en balanserad energimix som alltid producerar tillräckligt med energi. För att nå målet behöver vi först och främst mer lokalproducerad el. Vi i Centerpartiet vill att en mångfald av förnybara energislag, allt i från sol- och vindkraft till bioenergi och vattenkraft, utvecklas och tas till vara i vårt län. Redan idag planeras det för havsbaserad vindkraft i länet motsvarande energibehovet för 2,5 miljoner villor. Genom nära samarbete med våra livsmedelsproducenter, har vi stor potential att öka produktionen av bioenergi, med hjälp av rester från bland annat livsmedelsproduktionen.

Förutom att satsa på lokal energiproduktion behöver vi se till att elen som produceras i norra Sverige transporteras och används här i Sörmland. Vi behöver också säkerställa att det lokala nätet kan hantera ett större inflöde av el från såväl privatpersoner som andra småskaliga elproducenter runt om i vårt eget län. Vi kan inte längre ha en situation där uppförandet av exempelvis solceller hindras på grund av bristande kapacitet i elnätet. Under de kommande åren när vi bygger ut elnätsinfrastrukturen behöver vi se till att göra det med marksnål teknik som är bättre för de drabbade markägarna.

Marksnål teknik handlar såväl om valet mellan mark eller luftledning som att i nära dialog med markägaren finna den bästa dragningen. Att redan innan man sätter sig vid ritbordet gå igenom den mest lämpliga dragningen, underlättar planeringen. Det kan handla om att dra den nya ledningen bredvid redan befintlig kraftledning eller befintlig väg eller i utkanten av marken där markförhållandena är de bästa för den typen av byggnation samtidigt som den inte inkräktar på fornlämningar. För att kunna lämna över en grönare jord till nästa generation måste vi snabba på klimatomställningen. Det bästa för Sörmlands framtid är en ökad grön elproduktion. Klimatkrisen kan inte vänta längre.

Läs mer om vår politik här.

Martina Johansson (C) Riksdagsledamot, Centerpartiet Sörmland

William Larsson (C) Riksdagskandidat och vice ordförande i CUF Södermanland

Mattias Claesson (C) Regionråd, Centerpartiet Sörmland