REGION SÖRMLAND ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Det finns många olika yrkesgrupper inom Regionen som möter medborgarna från livets början till livets slut. Alla, drygt 8 000, fyller en viktig funktion och är viktiga för helheten. De gör att vår vardag fungerar och är trygg. 

Enligt 2021 års medarbetarenkät är det allt fler av våra medarbetare som trivs och kan rekommendera sin arbetsplats. De tre kategorierna ledarskap, motivation och styrning har fått gott betyg. Den relativt låga personalomsättningen visar också att regionen är en bra arbetsgivare. 

Sveriges Kommuner och Regioner har konstaterat att regionerna måste effektivisera för att klara sin personalförsörjning. Det gör att vi måste se över vår kompetensutveckling och fortsätta arbetet med att ta fram kompetens-försörjningsplaner och karriärvägar för olika yrkesgrupper. 2021 examinerades 29 specialistsjuksköterskor som haft studieförmåner. Den och liknande insatser måste fortsätta. 

De som ska handleda studenter inom olika yrkesgrupper måste få tid för uppdraget, det gör upplevelsen för studenten ännu bättre och ger möjlighet för handledaren att själv lära nytt och utvecklas. 

Våra chefer spelar en stor roll för hur medarbetarna lyckas med sina uppdrag. De behöver löpande och individuell fortbildning för att kunna stötta sin personal och bidra till verksamheternas utveckling.  

Vi måste arbeta ännu mer med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna ska kunna påverka innehållet i sina arbetsuppgifter, vara delaktiga i och förstå målen och känna att deras arbete är betydelsefullt. Medarbetare som trivs, är engagerade och nöjda är viktiga som ambassadörer för våra verksamheter. Det behöver vi ta vara på och använda ännu mer. 

Det finns ett viktigt signalvärde i att man inom regionen gjort en översyn av HBTQI personers rättigheter och normverktyg som bygger på de mänskliga rättigheterna. Region Sörmland ska präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke- diskriminering, normmedvetenhet och inkludering. Det kan vi Centerpartister skriva under på alla dagar i veckan!

Mattias Claesson, Regionråd C, Region Sörmland, regionkandidat 1
Mia Nerby, Regionkandidat 5