Regional klimatfärdplan ska göra Stockholmsregionen fossilfritt

Landstinget håller nu på att arbeta fram en regional klimatfärdplan, med målet att få ner utsläppen till noll. Färdplanen ska bland annat hjälpa kommunerna, där det idag finns stora skillnader i klimatarbetet. Senast våren 2018 ska planen vara färdig.

I Stockholms län har de totala utsläppen minskat med ungefär en fjärdedel sedan 1990, men har ökat något under de senaste åren. Utsläpp från transporter dominerar och enligt prognoser från Trafikanalys så ökar trafiken mer än befolkningen.

Det finns också stora skillnader mellan kommunerna i hur långt de har kommit i klimatarbete i sin målsättningar. Sju kommuner har fossilfritt som mål, med varierande årtal. Två kommuner har beslutat om klimatåtgärder och satt långsiktiga mål, till 2030, och tio kommuner har beslutat om klimatåtgärder och satt kortsiktiga mål, till 2020.
Sju kommuner har inte tagit fram några kvantifierade klimatmål.

- Vi vill ge mer kraft åt klimatarbete över kommungränserna. Kommunerna har stor skillnad i sina resurser och därför är går det att vinna mycket på att samordna och jag hoppas att landstingets klimatfärdplan kan hjälpa kommunerna att nå fossilfritt, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

En regional klimatfärdplan 2050, mot en region utan nettoutsläpp av växthusgaser, ska enligt planen antas av landstingsfullmäktige våren 2018.

- Vi behöver vara fossilbränslefria om vi ska klara klimatneutralitet. Vi ska bygga tätt och kollektivtrafiknära och utveckla trafiken på ett effektivt och hållbart sätt.Vi ser en snabb teknikutveckling, min personliga uppfattning är att vi ska ha en i huvudsak fossilfri fordonsflotta 2030, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplaneringslandstingsråd.