Nationell strategi för folkhälsa

Under de senaste 20 åren har andelen överviktiga i hela befolkningen fördubblats. Det visar sig även hos våra barn där det nu finns dubbelt så många överviktiga tioåringar som vid 1980-talets mitt. I en global undersökning av skolbarns hälsovanor hamnade svenska barn i botten när det gällde fysisk aktivitet.

Bara 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna uppnår målet om 60 minuters rörelse om dagen, och idag cyklar barn och unga hälften så mycket som de gjorde på 90-talet. Detta kommer få långsiktiga och stora konsekvenser. Förutom den direkta påverkan på hälsan så finns det forskning som visar att skolbarns rörelse har en direkt påverkan på skolresultaten. På ett ekonomiskt plan så kostar övervikt och fetma det svenska samhället drygt 70 miljarder kronor per år. Det finns således både mänskliga och ekonomiska argument att på allvar ta itu med vår försämrade folkhälsa. För många kommuner och regioner är det svårt att satsa på förebyggande insatser eftersom det ekonomiskt blir en extra utgift. Dock så vet vi att varje satsad krona ger minst det dubbla tillbaka, enligt många studier upp mot 6 gånger tillbaka. Därför anser vi att statligt stöd behövs för att kunna göra omställningen- en folkhälsomiljard! Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av hjärt-kärlssjukdomar och stroke, 30 procent av all cancer samt helt förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2–diabetes. Idag dör två av tre personer världen över av livsstilsrelaterade sjukdomar. Även i Sverige är siffran hög och det uppskattas att 10 000-tals personer dör en förtidig död varje år. Vi lever allt längre och sjukdomar som tidigare var dödliga går idag att bota eller behandla. Det är en fantastisk utveckling men den innebär samtidigt ökade kostnader. För att klara välfärden framöver behöver vi stoppa välfärdssjukdomarna som kan botas med goda levnadsvanor. En icke-rökare som äter hälsosamt, är fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. Dessa 14 år i kortare livstid visade sig brutalt under Covid-pandemin där de med sämre hälsa både blev svårare sjuka men också dog i större utsträckning. Idag har vi folkhälsopolitiska mål där fysisk aktivitet, kost och ANDT-frågor ingår. ANDT-frågorna har en samlad strategi antagen av regeringen, men detta saknas kring både fysisk aktivitet och kost. I ett samhälle där människor håller sig friska längre kan fler människor leva sina liv på det sätt de önskar. Vi behöver bygga ett samhälle där det är lätt att göra rätt, där daglig rörelse och sallad till maten är en självklar del av vardagen. Förebyggande insatser är oerhört billiga jämfört med den belastning på sjukvården som vi tillåter idag.

Jag/vi föreslår partistämman besluta
att Centerpartier verkar för införandet av en nationell folkhälsomiljard.

att Centerpartiet verkar för att det tas fram en nationell strategi för fysisk aktivitet och kost.
Distriktsstyrelsens yttrande:


Motionären pekar på den allvarliga fråga där vi har sett en betydande försämring under de senaste decennierna. Att satsa medel på förebyggande lösningar är självklart en lösning vi ser positivt på dock är det svårt att utan omfattande utredningar ange en summa för satsningar. Att Centerpartiet driver frågan för en nationell strategi med aktivitet och kost är en konkret lösning som distriktsstyrelsen vill se.

Distriktsstyrelsens förslag till beslut:
Att sats:
Instämma i att satsens intentioner
Bifalla att satsen