C satsar på de små barnen och gymnasieeleverna, samt start av byggande av en ny simhall och upprustning av Lidingövallen.

Centerpartiet förslår i sitt budgetförslag för 2015 att öka personaltätheten i förskolan och öka andelen högskoleutbildade pedagoger (+14,7 mnkr). Ökad lärartid med elever på Hersby gymnasium (+3 mnkr) utöver KSL pengen via hyresreduktion.

Start av byggande av ny simhall och upprustning av Lidingövallen ska ske inom mandatperioden. 0-taxa införs för kommunala lokaler och planhyror ungdomsföreningar (+2,7 mnkr). Förstudie om inrättande av en Arena för Kultur – ett forum för ung kreativitet (+0,2 mnkr). Sommarjobb för ca 50 ungdomar (+1 mnkr). Motverka droganvändning bland ungdomar genom en satsning på uppsökande verksamhet bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar, internet mm (+0,3 mnkr).

En kemikalieplan upprättas så att Lidingö stad ska ha som mål att sluta använda farliga kemikalier i den kommunala verksamheten (+0,3 mnkr). En utredning för att öka förnyelsebar energiproduktion och energieffektivisering i stadens verksamhet (+0,2 mnkr). Centerpartiet vill utöka naturreservatet norr om Kottla Gård samt vid Kottlasjön med avskaffande av utredningsområdet för trafik.

En utredning av förbättringar av Kottlasjöns vattensystem och val av restaureringsmetod (+0,3 mnkr).Skogsskötselplanen ska inriktas på upplevelsedriven skogsskötsel utan intäktsoptimering (+0,2 mnkr).Installation av early warningsystem på gamla järnvägsbron.

Vi vill höja ambitionsnivån för uteleken. Utredning om att förbättra servicen vid lekparker samt inrätta en utsmycknings- och lekparkskvot vid exploatering samt plan för att förbättra skyltning av lekparker och anläggningar (+0,1 mnkr).

Centerpartiet anser att det är hög tid att stadens centrala administration effektiviseras. Målet att identifiera besparingar med 22 mnkr under år 2015 som ger budgeteffekter år 2016. Begränsa antal kommunalråd (-1,7 mnkr). Inrätta tvärpolitiska styrgrupper vid större projekt.

Centerpartiet vill ha oförändrad kommunalskatt med 18,62 för 2015.

Kent Ivarsson oppositionsråd (C) säger i en kommentar:

- ”Vi noterar att majoriteten gärna signalera att man vill satsa på skola och barnomsorg. Men när samma verksamhet samtidigt belastas med ökade kostnader, som är större än tillskottet av medel, så blir effekten i själva verket ytterligare en förtäckt men förväntad besparing. Staden bör därför ta fram en plan med tydliga målsättningar för personaltätheten i Lidingö stads skolor, skolpersonalens löneutveckling och Lidingö stads konkurrenskraft som attraktiv arbetsgivare. Detta för att säkerställa att utbildnings-nämnden får en fullt finansierad budget för år 2015”

- ”När allt mer av stadens verksamhet utförs av andra privata och ideella aktörer så är det viktigt att anpassa kostnaderna för stadens centrala administration efter en ny kostym. Våra skattepengar skall så långt som möjligt gå till verksamheten", avslutar Kent Ivarsson.