Centerpartiet kan inte acceptera skogstokiga beslut i känsliga naturområden

Vid Tekniska Nämndens möte den 18:e februari riktade Centerpartiet mycket hård kritik mot hur ett förslag till skogsåtgärder i Lidingös skogar tagits fram helt i strid med den långsiktiga skötselplanens riktlinjer för hur det här skall skötas. Förslaget som låg på bordet innebar att standardmetoden för gallring för volymproduktion av timmer skulle genomföras i både Fågelöudde och Kottlasjöns strandzon utan några riktlinjer för hur negativa miljöeffekter skulle undvikas i dessa känsliga områden.

Petter Hedberg, ledamot i Tekniska nämnden säger i en kommentar:

"Som fil.dr i växtekologi och aktiv skogsbrukare vill jag vara extremt tydlig mot Lidingöborna i det här ärendet. Risken är överhängande att gallringen vid Kottlasjöns strandzon skulle resultera i djupa körskador i den fuktiga marken med transport av slam, humus, och markbundet kvicksilver ner i Kottlasjön. Det var ett helt skogstokigt förslag, som majoriteten själva drog tillbaka i absolut sista stund efter att ha begärt en tankepaus.

Jag är glad att majoriteten svalde stoltheten och yrkade återremiss på sitt eget förslag. Vi i Centerpartiet kan inte acceptera skogstokiga beslut i känsliga naturområden.”

Mer information:
Petter Hedberg
Mobil: 070-604 61 18