C vill öppna för fler föreningar att delta i integrationsarbetet på Lidingö

Vi lever i en orolig värld med människor på flykt från sina hem, terror och död! Den globala humanitära situationen har inte varit så allvarlig sedan andra världskriget. Sverige har tillsammans med andra länder tagit ett ansvar för flyktingar, dess anhöriga och haft mycket stor nytta av dessa människor i vårt arbetsliv och vår mångfald.

Vid senaste kommunfullmäktige beslutade Centerpartiet tillsammans med majoriteten om en ny överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen som innebär mottagande av 64 nyanlända och 24 ensamkommande flyktingbarn. Ett antal i linje med de fördelningstal som tagits fram av Länsstyrelsen för kommunerna i Stockholms län.

En viktig del av beslutet var att se över hur stadens arbete med integration ska bedrivas framöver. Redan idag har kommunen ett mycket aktivt arbete kring integrationsfrågor och vi är glada att majoriteten delar vår uppfattning om att den går att förbättra ytterligare, samt att det är ett viktigt steg i förberedelse för beslut om flyktingmottagande 2016 och framåt.

Forskning har uppmärksammat föreningslivets roll för att engagera människor, skapa ett socialt kapital och naturliga mötesplatser för människor från olika bakgrund. Centerpartiet vill att kommunen arbetar närmare föreningarna och inkluderar idrottsföreningarna för en förbättrad integration.

Den nu växande verksamheten med ensamkommande flyktingbarn måste regelbundet få en genomlysning av hur skolan, läxor, boende och kontakt med svenska barn fungerar. Rädda Barnen är aktiva i frågan och mobiliserar för närvarande 20 läxhjälpare helt frivilligt utan ersättning. Bättre regelbunden samordning är efterfrågad av de involverade.

Ska integrationen vara lyckad måste de nyanländas väg till arbete bli kortare. Därför föreslår Centerpartiet bland annat en lära-svenska-praktik, det vill säga jobb till en lägre lön kombinerat med undervisning i svenska. Invandringen är en tillgång för Sverige och med en god integrationspolitik kan vi ta tillvara på den kraften.

Information lämnas av:

Kent Ivarsson Gruppledare, 073-544 78 37

Patrik Buddgård informationsansvarig, 070-257 60 36