C vill utöka Långängens Naturreservat och skrota Norra alternativet!

Vi vill ta ett helhetsgrepp för att skydda Kottla- och Stockbysjön. Centerpartiet har lämnat två motioner till Kommunfullmäktige där man vill utöka Långängens naturreservat.

I den ena motionen vill Centern att Lidingö Stad flyttar ut gränsen för Långängens naturreservat med 200 meter. Utökningen genomförs från den östra gränsen vid Breviksbadet fram till Kottlasjöns sydligaste spets, vid Mölnaåns ädellövskog. Där Lidingöbanan ligger inom denna utökning, föreslår vi att gränsen läggs längs spåret. Syftet med förslaget är att ge bättre skydd till de ESKO-områden som utpekats i Lidingö stads GRÖN-plan där områden med högt respektive högsta naturvärde ingår. Utökningen skulle även resultera i att merparten av områdena med högt och högsta naturvärde får en tillräcklig buffertzon.

I den andra motionen föreslår Centern att utöka naturreservatet norr om Kottla Gård inom området som ägs av Lidingö Stad och Lidingö Tomt AB norr och nordväst om befintlig bebyggelse som gränsar till Finedalsområdet och mot nuvarande naturreservatsgräns ner mot Stockbysjön och Stockbyån. Området kring Kottla Gård i norra Skärsätra är mycket känsligt både vad gäller natur och växtlighet och har ett mycket rikt djurliv. Växtligheten är mycket omväxlande med täta buskage, löv och barrskog, ängsmark, våtmark samt sjö och vattendrag.

Kent Ivarsson och Emilia Nyblom, säger i en kommentar

”Tillsammans med en tidigare lämnad motion om start av restaurering av Kottlasjön vill vi genom de nu lämnade motionerna ta ett helhetsgrepp för att skydda Kottla- och Stockbysjön. En utvidgning av naturreservatet som bland annat innefattar korridoren längs Lidingöbanan innebär också att utredningsområdet för trafik ”Norra alternativet” kan skrotas för gott!”

Information lämnas av:

Kent Ivarsson, 073-544 78 37

Emilia Nyblom, 073-939 00 77

Patrik Buddgård, Pressansvarig, 070-257 60 36