Efter Centerpartiets kritik mot skogsavverkning införs moratorium för all icke-nödvändig skogsavverkning.

Vid Tekniska Nämndens möte den 18:e februari riktade Centerpartiet mycket hård kritik mot hur ett förslag till skogsåtgärder i Lidingös skogar tagit fram helt i strid med den långsiktiga skötselplanens riktlinjer. Förlaget som låg på bordet innebar att standardmetoden för gallring för volymproduktion av timmer skulle genomföras i både Fågelöudde och Kottlasjöns strandzon utan några riktlinjer för hur negativa miljöeffekter skulle undvikas i dessa känsliga områden.

Protokollet finns tillgängligt för allmänheten och där framgår med all önskvärd tydlighet att Lidingöpartiet yrkade på bifall för avverkningarna. Efter stark kritik från oppositionen, där bl.a. Centerpartiets representant Petter Hedberg i starka ordalag ifrågasatte både hur förslaget tagits fram, och förslagets konsekvens för de berörda områdena ajournerade sig majoriteten, och yrkade efter en kort tankepaus återremiss på sitt eget förslag.

Ikväll, onsdag den 6 maj återkommer ärendet till tekniska nämnden. Det beslut som tas i tekniska nämnden ikväll har en stor blocköverskridande majoritet bakom sig, och innebär ett moratorium för all icke nödvändig avverkning, med en klar definition för vad icke nödvändig avverkning innebär. Naturligtvis skall träd som utgör en säkerhetsrisk fortfarande kunna tas bort.

Det nya förslaget innebär även att konsekvensen för att införa hyggesfritt skogsbruk skall utredas. Centerpartiet anser att detta är ett stort steg i rätt riktning mot en skötsel av skogen som tar hänsyn till Lidingös skogars tätortsnära karaktär.

Petter Hedberg, ledamot i Tekniska nämnden säger i en kommentar: "Det här är en stor seger för alla de som värdesätter möjligheten till natur och friluftsupplevelser i skogar med hög artrikedom och utan de körskador som är svåra att undvika med traditionell skogsbruksskötsel.

Centerpartiet var med sin mycket tydliga kritik en ledande orsak till att majoriteten ajournerade sig och återremitterade ärendet, och jag är stolt över att vi tog denna viktiga strid. Det var bra gjort av majoriteten att lyssna in vår kritik och gå Centerpartiet till mötes.”

För mer information:
Petter Hedberg, 070-604 61 18