Effektivare effektivisering ger pengar redan 2016

Redan i Centerpartiet Lidingös förra budgetförslag skrev vi ”Centerpartiet vill tydliggöra en ambition om att effektivisera stadens administration. Vi anger en målsättning att inför 2016 kunna minska de årliga kostnaderna med (minst) 22 mkr jämfört med nuvarande plan.”

Det är därför med öppna armar vi välkomnar att majoriteten äntligen tillsätter en utredning för att hitta möjliga vägar till effektivisering. Vi menar dock att effektiviseringen kan få genomslag redan 2016 i enlighet med det Centerpartiet redovisade i vårt budgetförslag för 2015 med effektivisering av stadens centrala administration.

En utredning för effektivisering bör inledas med en nulägesbeskrivning och redan vid det stadiet bör sparåtgärder kunna påvisas. Vi menar därför att utredningsuppdraget bör ha en delrapport i oktober 2015 med förslag till omedelbara åtgärder som kan genomföras redan 2016.

Därefter ska utredningen fortgå för en mer övergripande genomlysning av stadens verksamhet som majoritetens förslag anger. Det är avgörande att staden leds på ett effektivt sätt där pengarna inte administreras bort, vi måste se till så att Lidingöbornas skattepengar ger maximal nytta ute i verksamheterna. Med regeringens pålagor genom förändrad utjämning av kommunalskatten (den så kallade Robin Hood-skatten) ökar trycket på stadens ekonomi ytterligare.

För att undvika skattehöjningar är det därför angeläget att utredningen ges tydliga mål för effektivisering på 22 mnkr redan 2016 och att hela utredningen sedan följs upp med agerande från majoritetens sida. Annars riskerar vi skattehöjningar senare under mandatperioden.

Christer Mohlin, ordförande för Centerpartiet Lidingö säger:

”Stadens ledning måste ständigt arbeta för att få ut största möjliga effekt av skattebetalarnas pengar. Vi välkomnar att majoriteten äntligen tillsätter en utredning, men vi anser att med ett skarpare utredningsuppdrag skulle vi kunna få snabbare genomförda besparingar redan under 2016. Pengar som behövs i stadens utbildningsverksamhet för exempelvis mindre barngrupper i förskolan och för högre lärarlöner.”