En grön budget för skola, integration och idrott

Centerpartiets budgetförslag är grönt med en tryggare skola med mindre barngrupper, närodlad integration och satsningar på idrott genom ny simhall. Vi skapar utrymme för ökade satsningar på kärnverksamheten genom effektiviseringar av stadens centrala administration med 4,54 mnkr.

Patrik Buddgård, gruppledare: ”Vi vill att våra skolor är en trygg och inspirerande arbetsplats för våra barn och ungdomar där lärarna är goda pedagoger och respekterade förebilder, därför minskar vi barngrupperna i förskolan”
- Vi satsar 6 mnkr på mindre barngrupper i förskolan utöver penguppräkning på 3,25 procent.
- 2017-2018 ska kommande utpekade effektiviseringar av stadens centrala administration läggas på mindre barngrupper i förskola och i lågstadiet (10,5 mnkr).


Patrik Buddgård, gruppledare: ”För att lyckas med målsättningen att vara ”hälsans ö” menar vi att man även måste vara idrottens ö med en funktionell ny simhall.”
- Simhall inom mandatperioden med utredning för 250 tkr och investeringstak på 150 mnkr.
- Helhetsgrepp om Vallen med utbyggnad av löparbanorna till 400m. Investering 15 mnkr.
- Ett första steg tas mot 0-taxa för uthyrning av kommunala lokaler till föreningarnas ungdomsverksamhet genom en hyressänkning på 1 mnkr.


Patrik Buddgård, gruppledare: ”Vi vill i vårt budgetförslag lyfta konkreta integrationsförslag som leder till en bättre inkludering och integration av nyanlända - en närodlad integration.”
- Stödet från integrationsenheten till skolan ska dubbleras från 30 000 kronor per barn till 60 000 för integrations- och språkfrämjande åtgärder.
- En arbetsgrupp skapas för att arbeta fram förslag för att klara bostadsbehovet för nyanlända.
- Den nye samordnaren för integrationsfrågor ska arbeta aktivt för att få civilsamhället med ideella organisationer och idrottsföreningar mer delaktiga i integrationsarbetet genom att synliggöra att de kan få bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter.
- Vi vill att kommunen arbetar mer kreativt kring lekparker på ön för att skapa bättre mötesplatser mellan människor med olika bakgrund.


Patrik Buddgård, gruppledare: ”Vi lägger fram en grön budget för att skydda vår gröna ö, vattenkvaliteten i Kottlasjön och utveckla kommunens arbete för att minska klimatpåverkan.”
- Förbättrande av vattenkvalitén i Kottlasjön (+0,2mnkr)
- Utredning för att få fram mer förnyelsebar energi på kommunala byggnader (+0,2mnkr)
- Utredning för att möta den fossiloberoende fordonsflottan med lämpliga platser för laddstolpar (+0,1mnkr)
- Skapande av en kemikalieplan med fokus på de små barnen.

Andra förslag i Centerpartiets budget för 2016 är:
- Mattelyft på Hersby gymnasium på 1 mnkr för att stärka upp matematikundervisningen främst inom samhällsvetenskapliga linjer i samband med ökade krav från Skolverket.
- Införande av ”Early warning”-system på Gamla Lidingöbron (+0,5mnkr)
- Satsning på ungt entreprenörskap genom Sommarjobb (+0,6mnkr) och Sommarlovsentreprenörer som får stöd i att prova att driva ett eget företag under sommaren (+0,25mnk).
- Utredning av KultArena för att skapa en samlingsplats för kultur på Lidingö (+0,2mnkr)
- Vi gör samma penguppräkning som majoriteten inom särskilda boenden och servicehus med 3,35, förskola och grundskola med 3,25 procent, inom LSS med 2,35 procent samt inom gymnasieskolan med 2 procent.
- Vi föreslår att skattesatsen ligger kvar på samma nivå (med skatteväxling på 2 öre mellan Landsting och kommun).