En politik för närodlad integration

I en tid där flyktingströmmarna i världen är stora måste kommunen vara aktiv för att skapa förutsättningar för nyanlända människor att bli en del av samhället. Att skapa förutsättningar för nyanlända att med egna krafter inkludera sig i samhället genom jobb, bostad, civilsamhälle eller skola är närodlad integrationspolitik.

För att det ska fungera måste det finnas resurser till skolan och till civilsamhällets integrationsprojekt. Därför var det viktigt för Centerpartiet att i flyktinguppgörelsen med regeringen, M, KD och FP få igenom ökade resurser till kommuner och civilsamhälle på 10 miljarder. 8,7 miljoner av dessa kommer att komma Lidingö till del 2015.

Lidingö stad har genomfört många bra saker, den integrationspolicy som beslutas den 24 november, att en integrationssamordnare ska anställas och att Högsätrahuset gjordes tillgängligt för Refugees Welcome Lidingö är tre exempel. Vi vill att staden fortsätter förbättra integrationsarbetet och vi föreslår bland annat:

1. I vårt budgetförslag förstärker vi skolan genom att minst dubblera ersättningen per nyanländ till skolan i samband med att etableringsersättningen höjs 2015. Denna ersättning ska användas för integrations- och språkfrämjande insatser. Centerpartiet vill också att en stor del av det extra tillskottet på 8,7 miljoner kronor från staten ska användas inom skolan för att individanpassa undervisningen så att alla elever kan utvecklas utifrån sin nivå.

2. Den nya integrationssamordnaren bör ha ett stort fokus på att uppmuntra och ge bidrag till civilsamhället för att genomföra integrationsfrämjande aktiviteter. Då tar vi vara på den kraft Lidingöborna och de nyanlända själva har för att skapa integration och inkludering.

3. Till Kommunfullmäktige den 23 november lämnar vi in en motion för att en brett sammansatt arbetsgrupp för bostadsfrågan ska skapas med representanter från både majoritet och opposition med uppdrag att ta fram förslag för att kommunen ska leva upp till kommande avtal om mottagande av nyanlända. Länsstyrelsens kommunfördelningstal innebär för Lidingös del 171 nyanlända och 189 ensamkommande barn vilket är mer än en fördubbling.

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet Lidingö säger i en kommentar:
”Med en närodlad integration skapar vi förutsättningar för nyanlända att använda sin egen kraft för att inkludera sig. Genom att brett se över bostadsfrågan, ge resurser till skolan för att ge individanpassad undervisning till nyanlända och ensamkommande samt genom att ta vara på civilsamhällets kraft skapar vi en integration som fungerar