Strandskyddet blir kvar i kvarteret Isstacken

Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet för kvartersmark för bostadsändamål inom förslag till detaljplan i kvarteret Isstacken överklagades till Regeringen av de boende, Naturskyddsföreningen och föreningen Kottlasjöns vänner.

Regeringen konstaterar att strandskyddets syften är långsiktiga och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla för framtiden.

Ett upphävande av strandskyddet inom de obebyggda fastigheterna skulle motverka strandskyddets syften som innebär goda livsvillkor på land och vatten för djur och växtliv.

Ängen är en s.k. ohävdad fuktäng som domineras av diverse högvuxna gräs, men är även bevuxen med enstaka träd och buskar. Under våren och sannolikt även under hösten bildas en vattensamling vid lågpunkten på ängen. Ängen och vattensamlingen fungerar som födosöksområde och skydd för groddjur dagtid. Stora mängder padda har påträffats i området och boende har rapporterat fynd av åkergroda och vattensalamander.

Ängen är också ett primärt tillrinningsområde för Kottlasjön, vilket tidigare utredningar visat. Ängen fungerar idag som en viktig buffert mot föroreningar och näringsämnen till Kottlasjön.
Regeringen upphäver nu Länsstyrelsens tidigare beslut om upphävande av strandskydd för kvartersmark för enskilt ändamål, bostäder, inom tre av fastigheterna. Detta innebär att strandskyddet nu fortsätter att gälla i denna del av Kv. Isstacken.

Lilian Becker, ledamot för Centerpartiet i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger:
”Centerpartiet har under hela processen arbetat för att ängen ej skulle bebyggas och tillsammans med lidingöbor i området, Naturskyddsföreningen och Kottlasjöns vänner kan vi nu glädjas åt att ängen får fortsatt strandskydd.”