Kommunens förskolor missgynnas med högre hyror

Enligt skollagen skall utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig. Detta gäller naturligtvis även förskolorna på Lidingö. När det gäller lokaler så har dock Lidingö stad och fristående huvudmän mycket olika förutsättningar.

Medan de fristående etablerar sig i kostnadseffektiva lokaler för att få en ekonomi i balans måste de kommunala förskolorna bära kostnaderna för den nyproduktion en växande kommun är tvungna att göra. Såväl för att klara 2000-talets hastigt ökade barnantal som för att hantera fortsatt befolkningsökning, plus aktuell växling från temporära baracker till permanenta byggnader. Detta har medfört kontinuerligt ökade lokalkostnader som idag gör att förskoleverksamheten på Lidingö inte längre kan sägas ha likvärdiga förutsättningar.

Stadens egen analys från 2010 visar att de kommunala förskolornas lokalkostnader redan då var drygt 60 % högre än för de fristående. Därefter har staden byggt Torsviks förskola och kommer under 2016 att ta nya Sticklinge förskola i bruk. Den kommunala förskolans genomsnittliga lokalkostnad för 2015 ligger på hela 3 071 kr/kvm*år vilket är 6,7% över motsvarande 2 876 kr/kvm*år för 2013. Trenden med ökande genomsnittskostnader för de kommunala förskolornas lokaler fortsätter alltså.

Denna ojämna fördelning av hyreskostnader innebär att kommunens verksamheter har mindre resurser att lägga på den pedagogiska verksamheten. Inom förskolan är det särskilt personaltäthet och andelen utbildade förskollärare som möjliggör en hög kvalitet på såväl omsorg som pedagogik.

Christer Mohlin, ledamot i utbildningsnämnden säger:
”Idag leder denna snedfördelning av hyreskostnader till att personaltätheten inom den kommunala förskolan är betydligt lägre än i fristående verksamheter och trenden är negativ. En rättvis lokalkostnad skulle möjliggöra mer likvärdig personaltäthet. Centerpartiet har därför lämnat in en motion där vi vill att en reviderad och mer rättvis modell för lokalkostnaderna utarbetas och införs under 2017.”