Handelskammaren ute och cyklar om naturreservaten

Handelskammaren skriver i Dagens Nyheter det är en bra idé att bebygga Elfvik-Långängens naturreservat. Handelskammaren är ute och cyklar när de vill ödelägga värdefulla natur- och kulturmiljöer på Lidingö istället för att angripa byggregler som hindrar nybyggnation inom redan bebyggda områden.

Elfvik-Långängens naturreservat är viktig för Lidingöborna och Stockholmarnas möjlighet till rekreation och friluftsliv. Syftet med reservatet är att skydda den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper som till exempel våtmarker, partier med gamla ädellövträd och äldre barrskog. Naturreservatet syftar också till att skydda Kottlasjöns vattensystem och kulturhistoriska miljöer som exempelvis Elfviks Gård från 1700-talet.

Det öppna jordbrukslandskapet på Elfvikslandet ingår i det kulturhistoriska riksintresset Stockholms inlopp.

Bostadsbyggande på redan hårdgjord yta stoppas idag på grund av stelbenta byggregler med exempelvis bullerkrav med mera. Istället för att hota våra grönområden föreslår vi att Handelskammaren istället driver på för enklare byggregler som kan skapa mängder med bostäder utan att förstöra de sammanhållna grönstrukturerna.

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö säger:
”Handelskammaren är helt ute och cyklar när de ger sig på grönområden istället för byggreglerna i strävan efter fler bostäder. För Lidingöborna är grönområden med kulturhistoriska miljöer, natur och möjlighet för friluftsliv det som gör Lidingö attraktivt som bostadsort. Jag föreslår att Handelskammaren cyklar ut till Elfvik på riktigt istället, likt Bellman upplever "den glada bygd så täckt belägen" som deras förslag skulle förstöra och tänker om!”

Länk till artikel på Lidingösidan.