Majoriteten mörkar konsekvenser av minskad ersättning till ideella verksamheter

Vid beredningen inför nämndsammanträdet den 22 mars presenterades en tjänstebeskrivning inför beslut om nya riktlinjer för stöd till ideella verksamheter. Frågan återkommer till nämnden nu efter den återremiss som oppositionen fick igenom. I tjänsteskrivelsen till beredningen stod att ”En konsekvens [av krav på minst 50 procent egen finansiering] för det ideella arbetet och samhällsengagemanget på Lidingö kan bli att väl etablerade och uppskattade verksamheter som bedrivits i flera år på frivillig basis behöver avslutas.” Tjänstemännen tar caféet i Hustegaholm och Kvinnojouren Kerstin som två exempel där ett krav på egen finansiering skulle kunna innebära att verksamheterna inte kan fortsätta.

Christina Wahlström (C), som är oppositionens representant i beredningen, ifrågasatte logiken att majoriteten fortfarande föreslår föreskrifter med skrivelser att ideella verksamheter ska stå för minst hälften av finansiering när det beslutet kan få så allvarliga konsekvenser.

När frågan nu presenteras för hela nämnden har majoriteten valt att behålla förslaget till beslut och istället förändrat tjänsteskrivelsen där allt ovan strukits. Istället står det om krav på medfinansiering att: ”Finansiering från flera myndigheter och organisationer bidrar till en minskad ekonomisk sårbarhet för verksamheterna”.

Christina Wahlström (C) säger:
”Vilka fakta har ändrats så drastiskt mellan beredning och nämnd att tjänsteskrivelsen har gått från att varna för att verksamheter kan tvingas lägga ner till att de istället stärks ekonomiskt av samma förslag till riktlinjer? Jag är oroad för att de mörkar konsekvenserna av beslutet.”

”Jag är förvånad över att Lidingöpartiet går med på och driver dessa försämringar för den ideella sektorn på Lidingö. Kvinnojouren Kerstin och caféet på Hustegaholm är båda två välfungerande verksamheter som ger kvinnor och äldre stöd. Dessa två verksamheter skulle aldrig kunna ersättas av kommunen varken i kvalitet eller kostnad då de bidrar med ideella krafter.”