Cykel, Spårväg City och årsredovisning – händelserikt Kommunfullmäktige

Under gårdagens fullmäktige diskuterades stadens bristande underhåll av cykelbanorna, matsituationen inom LSS, Centerpartiets krav på att Spårväg City blir verklighet samt stadens årsredovisning bland en hel del annat. Här nedan följer en rapport från april månads Kommunfullmäktige:

Patrik Buddgård (C) ställde fråga till tekniska nämndens ordförande Christer Åkerhielm (M) hur staden arbetade för att förbättra sopning och plogning av cykelbanorna med anledning av att Lidingö blev utpekad som sämst på underhåll i Folksams undersökning. Centerpartiet krävde att sopsaltning blir verklighet och att cykelbanorna prioriteras vid plogning och sopning.

Christina Wahlströms (C) interpellation om matsituationen inom LSS diskuterades. Wahlström krävde att nämnden tog tag i måltidssituationen och möjliggjorde bättre kvalitet på maten och fler gemensamma måltider. Personalen saknar ofta utbildning i näringslära, när de sedan ska laga mat enskilt i varje lägenhet och dessutom sitta med när de boende äter räcker tiden inte till och det blir en omöjlig ekvation för personalen att få ihop.

Centerpartiet hade ytterligare en interpellation av Patrik Buddgård om var Spårväg Citys spår är? Buddgård frågade Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) hur staden arbetade för att Spårväg City skulle bli verklighet. Majoriteten delade Centerpartiets syn att staden måste kräva att Spårväg City blir av. Buddgård efterfrågade även svar från de andra partierna i fullmäktige om de arbetar för att förverkliga Spårväg City. M, LP, KD, L och SD gick alla på Centerpartiets linje och arbetar för förverkligande av Spårväg City medan MP svajade och S meddelande att man tyckte att ”någon gång måste vi säga att det här tåget har gått” angående Spårväg City. Enda slutsatsen att dra av detta är att S är redo att offra Spårväg City och de investeringar som är gjorda, bland annat 900 miljoner i depåerna i Aga.

Centerpartiet yrkade bifall till vänortsavtal med Saldus i Lettland.

Lidingö Stads årsredovisning godkändes och Buddgård (C) lyfte bland annat att det var bra att staden nu lyckats få de samlade skatteintäkterna att öka mer än verksamheternas löpande kostnader vilket är viktigt för att staden ska kunna behålla sin goda ekonomi. Detta har inte hänt sedan 2010. Buddgård lyfte även vikten av trovärdighet i hälsans profil som förra året firade 10 år, utmaningar framåt att behålla Lidingös grönska i framtida stadsutveckling och att stärka Lidingö som idrottens ö med bland annat ny simhall. Vidare betonade Buddgård även den utmaningen som gäller personalförsörjning inom skolan som åreredovisningen lyfte. Här behöver staden en plan för att minska lönegapet mellan lärare på Lidingö och i Stockholm. Annars kan vi inte attrahera de bästa lärarna att varken börja jobba i kommunen eller att stanna kvar här. Detta är en framtida ekonomisk utmaning för skolan särskilt med tanke på att grundskolan i år har ett underskott på 5,7 mnkr.

Socialdemokraternas motion om modernt träbyggande behandlades och där lyfte Centerpartiet livscykelanalys för att få hållbart byggande inom staden. Hittills har stort fokus vid nybyggnation legat vid att minska miljö- och klimatpåverkan av husens energianvändning. Där har nu utsläppen minskat markant. Centerpartiet menar att staden genom att använda livscykelanalyser vid nybyggnation kan fånga upp både påverkan vid produktion och drift. En livscykelanalys innebär att miljöpåverkan undersöks och deklareras från anskaffning av råvaror till slutbehandling med återvinning av materialet.

En motion från MP om nya ägardirektiv för Lidingöhem behandlades. Centerpartiet samarbetar med majoriteten för att få en bra framtida lösning för Lidingöhem och därför blir eventuellt nya ägardirektiv en senare fråga. Beslut om Lidingöhem ska tas innan sommaren.

Anders Öhrstöm (C) kommenterade Miljöpartiets motion om stöd till hem- och bostadslösa och välkomnade att Omsorgs- och socialnämnden ska se över vilket slags stöd de aktuella individerna är i behov av. Centerpartiet ser fram emot att ta del av detta arbete och Öhrström uppmuntrade staden att samverkan på lokal nivå med ideella föreningar.