Så utvecklar vi Högsätra på bästa sätt

Högsätra har stor potential att utvecklas till en ännu bättre stadsdel för de boende. Staden planerar en utveckling av området vilket är bra för Högsätrabornas trivsel, närservice och trygghet i området.

För att de boende i området ska uppskatta och gynnas av utvecklingen anser Centerpartiet att följande fem områden bör vara prioriterade:

1. Värna grönområden inom Högsätra. Extra viktigt är att ängen för rekreation och ekbacken för biologiska värden bevaras.

2. De nya bostäderna ska ha en småstadskaraktär. Då kan vi skapa en varierad och trygg miljö istället för de miljöer vid dagens parkering vid Högsätrahuset som upplevs otrygga.

3. Utvecklingen ska gynna närservice. Att få in verksamheter i stadsdelen skapar liv och förenklar vardagen för de boende.

4. Stadsdelarna Högsätra, Dalénum och Larsberg bör bindas samman. Idag är det svårt att ta sig mellan stadsdelarna. Promenad och cykelstråk bör binda ihop stadsdelarna. Då kan varje stadsdel ta del av de andra stadsdelarnas utbud i affärer, restauranger, kaféer, idrottsytor med mera.

5. Ny simhall bör byggas inom området Gångsätra/Dalénum. Centerpartiet anser att en ny simhall ska byggas kollektivtrafiknära inom detta område vilket ytterligare stärker områdenas attraktivitet.

Planerna för Högsätraområdet kommer efter sommaren ställas ut för samråd. Det är viktigt att staden utvecklar Lidingös stadsdelar. Med våra punkter ovan kan utvecklingen av Högsätra bli ett lyckat exempel på stadsutveckling som ger nya bostäder samtidigt som det stärker Lidingös unika gröna småstadskaraktär.