Miljöpaket på Världsmiljödagen

Idag, söndag 5 juni, är det världsmiljödagen (World Environment Day). Det är en temadag som firas årligen över hela världen sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972.

Centerpartiet anser att majoriteten kan öka ambitionen i miljöarbetet på Lidingö och kommer därför på världsmiljödagen lämna in ett miljöpaket med tre motioner för ett mer aktivt miljöarbete på Lidingö. Motionerna handlar om läkemedelsrening, laddstolpar och effektivare avfallshantering.

- Läkemedelsrening: , 106.2 kB. Studier av läkemedelsrester i marin miljö visar påverkan både på fiskars beteende och på reproduktionen hos vattenlevande organismer. Läkemedel släpps idag ut orenat från Käppalaverket trots att metoder för läkemedelsrening testats i verket med goda resultat. Centerpartiet vill att staden verkar för att rening av läkemedel genomförs på Käppalaverket.

- Laddstolpar: , 213.8 kB. Alliansregeringen satte upp målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För att nå dit kommer elektrifiering vara en del av lösningen. Då behövs en fungerande laddinfrastruktur. Centerpartiet vill att staden utreder strategiska platser för laddstolpar och kräver laddinfrastruktur i exploateringsavtal vid utvecklingen av Centrum/Torsvik och Högsätra.

- Avfallsinsamling: , 115 kB. Idag är det allt för krångligt att vara miljövän och återvinna allt material som går. En villa ska ha tre olika soptunnor och dessutom åka många vändor fram och tillbaka till återvinningscentralerna för förpackningar. Centerpartiet vill att allt ska hämtas vid dörren genom optisk sortering av färgade påsar eller fyrfackslösning i soptunnorna.

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö säger:

”Det är dags för majoriteten att höja takten i miljöarbetet! Vi lämnar in ett miljöpaket av motioner på världsmiljödagen för att få läkemedelsrening i Käppalaverket, laddstolpar för en fossiloberoende fordonsflotta och en effektiv avfallsinsamling där matavfall, förpackningar, tidningar, mat- och hushållsavfall hämtas direkt från dörren.”

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö 070-257 60 36