C: Lås inte brons utformning utan tillräckligt beslutsunderlag

Centerpartiet reserverade sig mot beslut om ny detaljplan för Lilla Lidingöbron i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden under tisdagskvällen. Centerpartiet anser att konsekvensanalysen av detaljplanen är otillräcklig för att ta ett välgrundat beslut. Inget svar om Spårväg City har getts, det pågår förhandlingar om en östlig vägförbindelse som eventuellt ska innehålla spårtrafik och detaljplanen för Ropsten är inte klar.

Sedan inriktningsbeslutet för Lilla Lidingöbron 2012 har förutsättningarna förändrats, då planerades att Spårväg City skulle vara klar 2016 och det fanns en brådska att färdigställa den nya bron. Brådskan saknas nu då Spårväg City skjutits fram på obestämd tid.

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet och Kent Björnberg, fullmäktigeledamot säger i en kommentar:

”Vi måste undvika en ny situation likt AGA-depån, där beslutet togs på en begränsad informationsmängd utan att helhetsperspektivet med spår i Stockholm stad var klargjort eller överenskommet. Därför vill vi ha klara svar om Spårväg City, Östlig vägförbindelse och hur omstigningen i Ropsten ska se ut innan Lidingö går vidare i broprojektet. Detta är en bro vi Lidingöbor ska leva med i över 100 år. Det är viktigt att vi har på fötterna när beslutet tas.”

Eftersom bron påverkar Lidingö i över 100 år anser Centerpartiet att staden dessutom bör:

- Avväga om det är rimligt att stänga igen sjövägen för 100 år framåt med stora begränsningar av möjligheten för båtpendling i framtiden.

- Utreda alternativa brolösningar, bland annat utifrån om det är rimligt med en låg bro som för 100 år framåt är anpassad för Lidingöbanan via kustlinjen eller om spårtrafik under denna tidsperiod bör omlokaliseras via Lidingö Centrum. Utredningen bör visa hur bron möter ett ökat kollektivt resande utifrån måluppfyllelse av stadens mål om att 80 % av Lidingöborna ska ta sig till arbetet via gång, cykel eller kollektivtrafik.

Konsekvenserna av ställningstagande är att Centerpartiet anser:

1. Att detaljplanen inte ska antas i detta skede.

2. Att Gamla Lidingöbrons funktion och säkerhet ska verifieras genom installation av Early Warning-system samt att staden undersöker möjligheten att få second opinion från Trafikverket och Stockholm stad för att verifiera status för Gamla Lidingöbrons hållfasthet.

3. Att en underhållsplan tas fram för att hålla Gamla Lidingöbron i drift till 2025-2030. Detta skulle ge tid för att säkerställa att staden bygger bästa lösning för den nya bron.

4. Att brons utformning bestäms utifrån svar om Spårväg City, svar om Östlig vägförbindelse, samplaneringen med Stockholms stads detaljplaner för Ropsten samt utifrån välgrundade beslut om segelfri höjd samt Lidingöbanans framtida dragning.

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Kent Björnberg, fullmäktigeledamot 070-673 02 30