Budgetförslag för ett tryggt Lidingö

Idag lägger Centerpartiet fram sitt budgetförslag med bland annat förskolelyft och rätt till god äldreomsorg där personalen har mer tid för de äldre. Vi vill tidigarelägga ny simhall och inleda arbetet redan nu.

Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård säger i en kommentar:

”Vi har en närodlad budget som ger tryggare förskolor och rätt till god äldreomsorg där personalen har mer tid för de äldre. Vi vill också ta steg för att Lidingö verkligen ska bli idrottens ö genom att tidigarelägga ny simhall till 2019, utreda utvidgade träningsmöjligheter för gymnastiken samt ge bättre förutsättningar för idrott genom höjda föreningsbidrag.”

Läs hela budgetförslaget här. , 1.2 MB.

Centerpartiet genomför ett förskolelyft för att skapa trygga förskolor genom mindre barngrupper och höjda löner för personalen. Idag har endast 29 procent av Lidingös förskolepersonal pedagogisk högskoleutbildning vilket gör det extra viktigt att göra Lidingö till en attraktiv arbetsgivare.

 • Vi genomför en extra uppräkning på 2,25 % riktat mot förskolan (+ 7 mnkr).

Äldre på Lidingö ska ha rätt till en god äldreomsorg och Centerpartiet vill att personalen ska ha mer tid för de äldre. Då skapas förutsättningar för bättre aktiviteter.

 • Vi genomför en extra uppräkning på 1 % riktat mot vård- och omsorgsboende och hemtjänsten (+ 4,5 mnkr)

Lidingö ska vara idrottens ö och därför genomför vi satsningar för att underlätta och möjliggöra idrottande.

 • Simhallen tidigareläggs för att bli klar 2019 genom placering i Gångsätra där färdig detaljplan redan finns (total investering på 150 mnkr).
 • Ökat föreningsbidrag för bättre förutsättningar för föreningar och integration (+ 1 mnkr)
 • Utredning av utveckling av gymnastikhall i Högsätra (+ 0,1 mnkr)
 • Idrottslekplats på Lidingövallen (+ 2 mnkr investering 2018)
 • Stödjer majoritetens satsning på Lidingövallen.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Vi vill ha rätt brobeslut och då krävs omtag för att få rätt beslutsunderlag. Vi vill renovera Gamla Lidingöbron och installera Early Warning-system för att få tid att få svar om Ropstens utformning och Spårväg Citys framtid samt utvärdera Lidingöbanan via Centrum innan beslut om ny bro. En låg bro med enkelspår riskerar att låsa in Lidingö från framtidens kollektivtrafik.”

Centerpartiet vill ha hållbar och flexibel infrastruktur både idag och för framtidens kollektivtrafik.

 • Omtag i brofrågan för att säkerställa rätt brobeslut. Detta för att möta framtidens kollektivtrafik. (Renovering av Gamla Lidingöbron och Early Warning-system +46 mnkr samt ingen ny Lilla Lidingöbro under budgetperioden - 305 mnkr.)
 • Mindre frihet för tekniska förvaltningen – mer politisk styrning. Förvaltningen måste söka medel från nämndens investeringsreserv för åtgärder enligt hastighets-, trafikplan och för säkra cykelvägar för att undvika rundning av nämnd som skedde vid timglashållplatsen vid Skärsätra skola.
 • Strategisk placering av laddstolpar för att möta en fossiloberoende fordonsflotta (+0,1 mnkr).

Vi vill ha en närodlad integration där integrationen sker i civilsamhället och i mötet med redan etablerade Lidingöbor.

 • Ekonom/controller för att få helhetsgrepp över kostnader och intäkter i mottagande nyanlända samt tydlig fördelning av schablonbidragen.
 • Underlätta för Lidingöbor att hyra ut del av bostad för nyanlända samt expresshantering för nyproduktion av boende som inledningsvis kan användas för nyanlända.
 • Förlängda öppettid på biblioteket (+ 1 mnkr)
 • Höjda föreningsbidrag enligt ovan.
 • Sommarjobb för nyanlända ungdomar (+0,5 mnkr ur resultatutjämningsfond)

Andra åtgärder i Centerpartiets budgetförslag:

 • Lägre investeringsnivå i renovering av stadshuset (- 125 mnkr)
 • Sommarentreprenörer (+ 0,25 mnkr)
 • Sommarjobb (+ 0,6 mnkr)
 • Solenergi på kommunala byggnader och kampanj för mer solenergi hos privata fastighetsägare utifrån solkarta (+ 0,2 mnkr)
 • Plan för närservice i Lidingös stadsdelar (+ 0,2 mnkr)

Centerpartiet budgetförslag innebär oförändrad kommunalskatt och förslagen ovan finansieras genom ett lägre överskott. Resultatet i Centerpartiets budgetförslag är + 30 mnkr vilket motsvarar det finansiella målet om överskott på 1 procent av verksamheternas kostnader. Genom mindre renovering i stadshuset och omtag i brofrågan minskar Centerpartiets budgetförslag investeringsbudgeten med drygt 100 mnkr 2018 och 2019.

Mer information 

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36