Förskolelyft för tryggare barn

Barn tillbringar stor del av sina första levnadsår i förskolan. Att förskolan är en trygg miljö är en viktig faktor för att barnen ska utvecklas till välmående och trygga ungdomar och vuxna. Centerpartiet har därför ett förskolelyft på 7 mnkr i vårt budgetförslag för att minska barngrupperna och höja pedagogernas löner.

Forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper om barnen ska utvecklas till trygga individer. Stora barngrupper och allt mindre resurser ger stressad personal och stressade barn. Det är särskilt viktigt i den yngsta åldersgruppen att inte grupperna är för stora. Med vårt förskolelyft gör vi det ekonomisk möjligt för förskolorna att börja arbetet med att minska gruppstorlekarna.

Centerpartiet har en tydlig målsättning för att nå en trygg förskola med ökad andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning och höja personaltätheten i Lidingös förskolor. Vår målsättning är att småbarnsgrupper med barn 1 – 3 år består av 4 barn per vuxen i grupp av max 12 barn samt att barngrupperna med barn i åldrarna 3–5 år består av max 18 barn per grupp med personal motsvarande 3 vuxna varav 2 med pedagogisk högskoleutbildning. För att detta ska vara möjligt krävs tillskott av resurser.

Idag har endast 29 procent av Lidingös förskolepersonal pedagogisk högskoleutbildning, för att förskolan ska vara trygg behöver denna siffra öka. Då måste det vara attraktivt att arbeta på Lidingö vilket kräver en stimulerande arbetsmiljö där mindre barngrupper är en del men också högre lön. Förra året fick grundskole- och gymnasielärarna en högre löneökning än förskolans personal som halkar efter. 2015 fick förskolelärare ett par tusen i högre lön om de arbetade i Stockholm kommun.

Centerpartiet fortsätter att arbeta för trygga barn på öns förskolor.