C vill säkerställa trygg daglig verksamhet för funktionsnedsatta

Majoriteten drev på Omsorgs- och socialnämndens möte igenom att införa LOV i daglig verksamhet för funktionsnedsatta. Hela oppositionen; C, L, S och MP reserverade sig på grund av brister i beslutsunderlag och på brister i samråd med FUB Lidingö.

Den utredning som ligger till grund för beslutet fokuserar i stort på de ekonomiska konsekvenserna. Den visar fördelar med genomförande för valfrihet men innebär också att ersättningen för daglig verksamhet anpassas till den nivå som andra kommuner med valfrihetssystem har. Detta innebär betydande besparingar för den befintliga verksamheten på Lidingö och konsekvenserna för detta redogörs inte tillräckligt.

FUB Lidingö (ideell, opolitisk förening som tillvaratar funktionsnedsattas intressen) har fått denna utredning på remiss men anser att detta inte uppfyller kraven på samverkan enligt LSS, dvs de anser att kravet på samverkan är mer långtgående än att FUB får lämna synpunkter på en färdig utredning. FUB påtalar bland annat att det saknas en konsekvensbeskrivning av åtgärdernas effekter för arbetstagarna inom daglig verksamhet.

Centerpartiet anser att majoriteten gör en mycket snäv tolkning av samverkanskravet. Ett införande av ett valfrihetssystem påverkar den dagliga verksamheten och därför bör samverkan ske på ett djupare plan.

Oppositionen yrkade därför att ärendet skulle återremitteras för att ytterligare samverkan skulle kunna ske med berörda organisationer och för en utförligare konsekvensbeskrivning.

Christina Wahlström (C), ledamot i Omsorgs- och socialnämnden säger:

”Vi skulle vilja se ledarskap för att bli ett föredöme för nytänkande för att förbättra för de svagaste som ej kan driva sin egen talan. Istället har fokus på hela utredningen varit att spara och anpassa sig till vad andra kommuner och aktörer gör. Ett bättre beslutsfattande skulle det också bli om mer tid ges för nämnden att sätta sig in i ärendet, exempelvis genom att ärendet föredras på ett nämndmöte och att beslut fattas på mötet därefter, särskilt när det gäller viktiga beslut som får stora effekter.”

Mer information:
Christina Wahlström, ledamot Omsorgs- och socialnämnden, 070-627 57 14