Vi vill ha varsam utveckling av Centrum

På miljö- och stadsbyggnadsnämnden på torsdagen beslutades att första detaljplanen i utvecklingen av Centrum-Torsvik ska gå ut på samråd. Nu har du som Lidingöbo möjlighet att lämna synpunkter. Centerpartiet vill ha en varsam utveckling av Lidingö Centrum.

Centerpartiet har i antagande av planprogram och i start-PM reserverat sig till förmån för vårt egna förslag för en varsam utveckling av Centrum-Torsvik. I vårt förslag har bebyggelse på centrumparkeringen inte ingått i detta planprogram. Centerpartiet anser att bebyggelse på stadshusparkeringen borde ha prioriterats

Majoriteten har dock valt att inleda utvecklingen av Centrum-Torsvik på centrumparkeringen. Centerpartiet har utifrån dagens läge ett flertal synpunkter på förslaget men anser det viktigt att förslaget går ut på samråd för att möjliggöra för Lidingöborna att lämna sina synpunkter. Här kan du se förslaget och lämna dina synpunkter.

Lilian Becker (C), ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:

”Centerpartiet vill ha en varsam utveckling av Centrum-Torsvik där vi värnar Lidingös småstadskänsla. Vi vill ha mer luftighet i förslaget samt att volym och skala anpassas till mötet med villastaden. Vi godkänner att förslaget går ut på samråd för att möjliggöra för Lidingöborna att ge sina synpunkter men anser att omarbetningar av förslaget kommer krävas för att kunna bifalla ett slutligt förslag. Vi är också oroliga för hur parkeringsfrågan ska lösas på både kort sikt under byggtiden och på längre sikt.”

Nedan följer de synpunkter Centerpartiet redan nu lämnade i ett särskilt yttrande:

  • Bebyggelsen på del A, Centrumparkeringen: Vi menar att bebyggelse på denna plats måste möta ett av Lidingös äldsta villakvarter (kvarter Holmia) på ett sätt som lyfter villastaden och förstärker Lidingös småstadskänsla. Idag är mötet med villastaden beskriven i krav i arkitektur men vi anser att det också måste mötas genom anpassningar i volym och skala på nybyggnationen. Det innebär att Centerpartiet anser att bebyggelse som föreslås bör minska i volym och ha en större luftighet med öppningar mellan husen. Detta helt i linje med målen att stadsutvecklingen av Centrum-Torsvik ska vara småskaligt (kvarteren är uppbrutna och husen inte för höga), varierat och anpassat till platsen (bygga på den befintliga karaktären).
  • Bebyggelsen på del B, kvarter Oden bebyggelse mot Odenvägen: Centerpartiet menar att skalan och volymen på husen behöver ses över för att matcha de stadshusliknande bostäder som finns i kvarter Oden.
  • Bebyggelsen på del C, kvarter Oden 21: Förslaget innebär två stadsradhus på väldigt begränsad yta. Centerpartiet anser att det är tveksamt att två radhus på ett lämpligt sätt kan placeras på en så liten yta. Höjden på radhusen bör också anpassas till befintlig bebyggelse.
  • Parkering: Hur parkeringen ska lösas inom området framgår inte av detaljplanen, enligt skrivelserna under rubrik 3.4.3 framgår att 82 parkeringar förvinner från Oden 21 men inte hur de ska ersättas. Utifrån denna text verkar parkeringsplatserna inom området minska trots att både handel och antal bostäder ökar markant. Vi anser att parkeringsfrågan måste ses över och öka för att området ska kunna utvecklas med mer handel och fler bostäder. Samrådshandlingarna hänvisar till att parkeringsplatser kan lösas inom andra delar av planprogrammet exempelvis vid ombyggnation av Stadshusparkeringen. Denna byggnation ligger dock flera år fram i tiden och hur parkeringsfrågan ska lösas till dess och under byggtiden framgår inte. För att handeln i Centrum ska fungera under byggtiden är det viktigt att denna fråga hanteras och ges svar. 

Mer information:

Lilian Becker, ledamot miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 070-736 02 69

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36