Rapport Fullmäktige: Inget återställande av Näset

På initiativ av Buddgård (C) diskuterades åtgärder för att förbättra trafik- och parkeringssituationen på Näset. Detta utifrån det medborgarförslag med nästan 1000 namnunderskrifter som lämnats in till staden. Majoriteten var inte intresserad att återställa.

Återställande av Näset

Under 2016 genomfördes ett flertal förändringar i trafik- och parkeringssituationen i Näset. Kritiken var stor från Näsetborna men också från hemtjänsten som redan hade en svår parkeringssituation i området. Efter cirka ett halvår med de genomförda förändringarna startade en namninsamling för återställande. Den 1 juni lämnade bostadsrättsföreningar och ett medborgarinitiativ på Näset in en namninsamling med 995 namnunderskrifter med krav på att återställa Näset.

Centerpartiet har konstaterat att åtgärder krävs för att förbättra trafik- och parkeringssituationen och har därför väckt ett nämndinitiativ för att få till ett återställande. Vi vill ha återställande av busshållplatsen för ökad framkomlighet och av parkeringsplatserna för en rimlig parkeringssituation. Vi vill också öka tryggheten genom farthinder vid övergångsställen som används av skolbarnen. 

Patrik Buddgård sa i debatten:

”Från Centerpartiets sida ser vi behov av ett ledarskap i staden som är lyssnande. Vi vill att man återställer parkeringen och busshållplatsen och att man inför boendeparkering så fort som möjligt samt att man höjer trafiksäkerheten med farthinder.”

”Under debatten kan jag konstatera att majoriteten i huvudsak är nöjda med de åtgärder som är gjorda på Näset med cykelbana och ta bort parkeringsplatser. Där har vi gjort en annan bedömning där vi lyssnar på Näsetborna.”

Läs interpellationen här. , 272.4 kB.

Delårsrapport

Förutom Näset diskuterades delårsrapporten där Centerpartiet lyfte frågan hur det går med effektiviseringen av de administrativa processerna samt hur staden ämnar hantera de oönskade effekterna omorganisationen gett med sämre kommunikation och dialog mellan idrottsföreningarna och staden. Vi vill se en utvärdering av effektiviseringen och hur det går att uppnå de 50 mnkr som man avsåg att effektivisera med de åtgärder som genomfördes.

Se debatten här.

 

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36