Kostnaden för bron riskerar att skena iväg

Under måndagens Kommunstyrelse togs investeringsbeslutet för Lilla Lidingöbron. Centerpartiet och Liberalerna yrkade att förslaget skulle återremitteras för att ett antal frågetecken skulle rättas ut. Bland de frågor som vi lyfte var vikten av att säkerställa ekonomisk kontroll, kompetensförsörjningen av projektet och att avtal med Stockholm Stad ska ha trätt i kraft innan beslut om upphandling tas. När återremissen föll reserverade sig Centerpartiet och Liberalerna mot beslutet.

C och L anser att en ny bro krävs för att möta framtidens kollektivtrafik. Beslutet om att genomföra upphandling av ny bro är avgörande för Lidingös kollektivtrafik i 100 år framåt. En ny bro är en väldigt stor investering för en stad av Lidingös storlek. Det är därför av stor vikt att beslutet är väl förankrat, att underlaget saknar oklarheter samt att bron byggs utifrån funktion till lägsta kostnad. När väl upphandlingen startar är det väldigt svårt att ändra eller backa utan väldigt stora kostnader. 

Centerpartiet och Liberalerna har under mandatperioden arbetat för ett omtag i brofrågan då vi anser att ett antal frågor inte varit lösta. En del av de frågor vi lyft har rört sig i rätt riktning. Vi är exempelvis mycket nöjda över att det blir dubbelspår samt att den segelfria höjden på bron höjts. Andra frågor som att säkerställa att dragning av Lidingöbanan via Lidingö Centrum blir realistisk och att omstigning till buss och tunnelbana inte försämras med nuvarande broförslag har inte klargjorts.

Centerpartiet och Liberalerna anser att det fortfarande finns frågetecken i beslutsunderlaget vilket innebar att partierna inte ansåg att ett beslut kunde tas under måndagens kommunstyrelse. Vi lyfte bl a att: 

  • Säkerheten i budgetkalkylen bör höjas: Det finns ingen investeringsram i beslutet, vi anser inte att det är tillräckligt att hänvisa till stadens budget. Dessutom baseras budgetkalkylen på en sannolikhet att slutkostnaderna ligger inom budgeten på 50 %. Det är en stor osäkerhet, Centerpartiet och Liberalerna anser att sannolikheten för att kunna hålla budgeten bör ligga på ca 85 %, för att ge staden en acceptabel risknivå.
  • Genomlysning av upphandlingsmaterialet: Vi anser att hela förfrågningsunderlaget bör genomgå en second opinion där underlaget granskas av aktör som Trafikverket som regelbundet arbetar med broprojekt av denna kaliber men som inte varit delaktiga i projektet Lilla Lidingöbron. Detta för att de ska kunna kvalitetssäkra underlaget, peka ut risker och besparingspotential i underlaget. 
  • Gemensam projektorganisation: Lidingö stad bör skapa en gemensam beställar- och projektorganisation med landstingets trafikförvaltningen för att säkerställa att adekvat kompetens och tillräckligt erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt finns i projektet. 
  • Minska kostnaderna för den nya bron: Vi ifrågasätter att 10-15 % av anbudets fasta pris ska kunna inkluderas för arkitektoniska mervärden. Det innebär att för en entreprenad på 550 mnkr skulle 80 mnkr i tillägg accepteras. Vi vill också se över bredden på bron för att minska
    investeringskostnaden liksom de två föreslagna balkongerna där vi anser att den extra kostnaden inte är motiverad utifrån den begränsade funktion det ger.

Vi ser en stor risk att kostnaderna för bron skenar och blir högre än nödvändigt med nuvarande beslut. Vi anser att staden skulle behöva vara mer ödmjuk inför vilket svårt projekt man har framför sig och tar extern hjälp innan det är för sent.