Rapport Kommunfullmäktige: Detaljplan för ungdomsbostäder klar!

Under gårdagens kommunfullmäktige antogs detaljplan för cirka 65 ungdomslägenheter i Larsberg och en ny policy för jäv, korruption och bisysslor, det var diskussion om mer spring hos äldre när staden avsäger sig delegeringar från primärvården och Centerpartiets motion om trygghetsråd avslogs.

Ungdomsbostäder

Roligast under kommunfullmäktige under gårdagen var helt klart att anta detaljplan för ungdomsbostäderna i Larsberg! Dessa ungdomsbostäder var en viktig del av omstruktureringen av Lidingöhem där staden skulle genomföra expressprojekt för ungdomsbostäder. Patrik Buddgård (C), gruppledare sa i debatten:

"Hur roligt är inte det här beslutet? Nu händer det saker och bra saker! Det här innebär att ungdomar kan få bostäder på Lidingö och få en första fot in på bostadsmarknaden. Det här har gått väldigt snabbt, start-PM var 25 jan i år och vi kommer till beslut idag, så jag säger bifall och tjiho!"

Ny policy för korruption, jäv och bisysslor

Efter årets händelser och revisorernas granskning av staden har en ny policy för korruption, jäv och bisysslor arbetats fram. Centerpartiet saknar fortfarande möjlighet att anmäla misstankar om jäv, korruption och olämplig bisyssla externt i den föreslagna policyn och reserverade sig därför mot beslutet. Kommunstyrelsen har tillsatt en utredning om visselblåsarfunktion vilket Centerpartiet välkomnar men anser att det också måste vara en del av policyn. Christer Mohlin (C), sa i debatten:

"Det är en väldigt viktigt ställningstagande, en viktig markering att redan här säga att vi vill ha en extern och helt oberoende mottagare av eventuella synpunkter från anställda."

Nej till spring hos äldre

Patrik Buddgård lyfte också upp frågan om mer spring hos äldre som blir konsekvensen av majoritetens beslut att avsäga sig delegeringar från primärvården. Idag genomför hemtjänstpersonalen enklare sjukvårdsuppgifter så som överlämning av medicin. Staden har dock avsagt sig denna delegering vilket innebär att istället för att både omsorg och enklare sjukvård sker samtidigt av samma person kommer två personer - en från hemtjänsten och en från sjukvården behöva komma till de äldre. Centerpartiet lyfte oro att det skapar en otryggare situation för de äldre med flera personer i de äldres hem samt att det ger negativa konsekvenser för personalförsörjningen. Redan nu är det brist på undersköterskor och hemtjänsten kommer få ännu svårare än idag att rekrytera eftersom det blir en större konkurrens om personal då primärvården blir tvungen att anställa fler undersköterskor i och med det nya beslutet.

Trygg på ön - trygghetsråd

Centerpartiets motion om trygghetsråd behandlades och tyvärr valde majoriteten att avslå förslaget om trygghetsråd. Kent Björnberg (C), en av motionärerna sa i debatten:

"Vi har en inbrottsstatistik som förskräcker, vi har den femte högsta siffran i landet och näst högsta i länet. Vi anser därför att det behövs en kraftsamling i det brottsförebyggande arbetet. Staden och politiken måste ta ett fastare grepp framförallt om det brottsförebyggande arbetet. Detta arbete måste komma högre på den politiska agendan."

Motionens andra förslag om fältassistenter har majoriteten genomfört i årets budget vilket Centerpartiet välkomnar. Det är en väldigt viktig del i arbetet mot droger hos unga.

 

Se fullmäktigedebatten här.