"Centern möter”Ledviks Resursenhet

På Ledviks resursenhet hjälper man barn med autism- eller språkstörningsdiagnos att nå kunskapsmålen genom att under en tid överta deras undervisning. ”Centern möter” träffade enhetens chef Ann Gottfridsson och läraren Stefan.

Tanken med Ledviks resursenhet är att elever – som på grund av en autismdiagnos eller en språkstörning – inte kan tillgodogöra sig undervisningen i den vanliga skolan ska få tillgång till en anpassad undervisning. I verksamhetens små, personaltäta, grupper och anpassade lokaler får eleven under en tid den extra fokus som behövs för att komma ikapp i undervisningen och nå kunskapsmålen. Målet är att eleven sedan ska kunna återgå till sin hemskola och ordinarie skolplats.

–Vi har idag 67 elever fördelade i grupper om 4-6 personer. Varje grupp tas om hand av en mentor och en resurs, berättar skolans chef Ann Gottfridsson. Här kan vi möta den enskilda elevens behov av rutiner och struktur som på ett sätt som den ordinarie skolan inte kan.

Verksamhetens klassrum är små och har alltid ett litet grupprum i direkt anslutning så att läraren eller resursen kan fokusera på en enskild elev när det behövs.

–Jag måste vara beredd att förklara en sak många gånger men på olika sett så att jag har varje elev med mig, berättar läraren Stefan Eriksson och fortsätter. Den möjligheten finns inte i en stor klass. När jag inför det här mötet frågade mina elever vad de mest uppskattade med skolan var ett av svaren att ”det är enklare att gå här för takten är bra och saker upprepas tills man förstår”.

För en som lever med autism kan skolmiljön uppfattas som otrygg eftersom skolor, av resursskäl, ofta inte kan erbjuda den struktur och de rutiner som dessa personer behöver. En följd av detta är att barn med autism inte sällan blir hemmasittande – det vill säga de slutar komma till skolan. Inom Ledviks resursenhet arbetar man fokuserat för att få dessa elever att återgå till skolan.

–Genom att i små steg och korta stunder få eleven att åter närma sig skolan bryter vi hemmasittandet. Det är viktigt inte bara ur undervisningssynpunkt utan för att problematisk skolfrånvaro orsakar oro och stress för hela elevens familj, berättar Ann.

I framtiden hoppas Ledviks resursenhet kunna erbjuda stöd ute i skolorna så att elever kan få stöd utan att för en tid behöva byta skola. Man vill även få ett tätare samarbete med gymnasieskolor för att underlätta för elever i övergången till gymnasiet och under gymnasietiden.

Vi vill tacka för en mycket intressant inblick i Ledviks resursenhets så viktiga verksamhet.

Läs om fler spännande möten här.