"Centern möter": Elevhälsans medicinska del i skolhälsovården

Alla skolor är skyldiga knyta sig till ett elevhälsoteam vars uppdrag är att agera ”förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot skolans mål”. Centerpartiet träffade Ylva Solders Wändahl (Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats, Lidingö stad) och skolsköterskan Boel Ottosson för att lära oss mer.

En viktig uppgift för elevhälsan är att snabbt fånga upp elever som av en eller annan anledning mår dåligt.

–Välmåendet är förstås väldigt viktigt för att en elev ska kunna nå kunskapsmålen. När en elev inte når dessa mål är det därför naturligt att elevhälsan kopplas in för att bedöma vilka åtgärder som behöver sättas in, berättar Ylva.

Ett elevhälsoteam ska bestå av skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog och rektor. Varje skola ska också ha tillgång skolpsykolog via utbildningsförvaltningen. Rektorn är ansvarig för att skolan kan erbjuda eleverna de stöd som elevhälsoteamet kan ge men utbildningsnämnden är den juridiska vårdgivaren. Verksamheten lyder under skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen och alla skolsköterskor och skolläkaren är centralt anställd hos kommunen.

Förutom att kommunens elevhälsoteam är knutna till öns kommunala skolor har man även ett samverkansavtal med tre friskolor, Montessoriskolan Albatross, i ur och skur Utsikten och Stillerska filmgymnasiet.

Växande utmaningar

Många rapporter om ungdomars välmående vittnar om elevhälsoteamens betydelse.

–Tyvärr ökar trycket på verksamheten och vi ser att många barn inte mår bra. Dagens skolelever upplever ofta en press från många olika håll och vi ser också att droger är ett växande problem bland Lidingös ungdomar, berättar skolsköterskan Boel och fortsätter:

–Eftersom det kan vara svårt för unga att lyfta sina problem med en främmande vuxen är det viktigt att elevhälsan är lättillgängligt så att en elev kan närma sig hjälpen i sin egen takt. Vi arbetar därför för att skolsköterskorna så mycket som möjligt ska kunna arbeta med öppen dörr ute på skolorna.

”Centern möter” tackar för den viktiga insats som elevhälsan på Lidingö gör för våra ungdomar och för ett givande möte.

Läs mer om elevhälsan på Lidingö här

Läs om fler spännande möten här.