Centern satsar på förskolan och äldre i budgetdirektiven

På måndagens kommunstyrelse beslutades om budgetdirektiven till nämnderna. Centerpartiet reserverade sig eftersom vi vill stärka resurserna till förskolan för att minska barngruppernas storlek och till äldre för att motverka ofrivillig ensamhet. Majoriteten valde skattesänkning istället.

Centerpartiet ser behov av kvalitetsförstärkningar inom förskolan och äldreomsorgen och anser därför att utrymme för en skattesänkning saknas i nuläget. Vi prioriterar mindre barngrupper med fler personal med pedagogisk högskoleutbildning och åtgärder mot ofrivillig ensamhet för våra äldre först. Centerpartiet yrkade på:

  • Oförändrad skatt
  • Förskolelyft på +5,1 mnkr extra jämfört med majoriteten för mindre barngrupper och fler utbildade förskolelärare.
  • Utredning för att kunna möta de ökande antalet gymnasieelever på både kort och lång sikt.
  • Fler sommarjobb och att införa sommarlovsentreprenörer +0,6 mnkr
  • Äldresatsning för att motverka ofrivillig ensamhet +2,8 mnkr

Inom förskolan på Lidingö saknar 51 procent av personalen utbildning för arbete med barn (jämfört med 40 procent i länet och 30 procent i landet). Likaså är andelen med pedagogisk högskoleexamen låg med endast 29 procent på Lidingö. Barngrupperna är också större än vad Skolverket rekommenderar för framförallt de yngsta barnen på 1-3 år med en snittstorlek på 13,8* istället för rekommendationen på 12 barn per grupp. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Vi anser att förskolan ska prioriteras högt. Förskolan behöver förstärkta resurser innan ytterligare skattesänkningar kan göras. De 5,1 mnkr vi vill ge till förskolan motsvarar lön för cirka 10 nya förskolelärare. Vi vill ha högre andel personal med utbildning och nå Skolverkets rekommendation om 12 barn per grupp. De första åren är oerhört viktiga för barns utveckling och för att barnen ska utvecklas till trygga individer. Det som händer de första åren har påverkan för många år framåt.”

Inom äldreomsorgen vill Centerpartiet sätta fokus på att minska ofrivillig ensamhet hos äldre, Buddgård fortsätter:

”Vår satsning kan ge mer tid för personalen att vara med de äldre, fler utevistelser eller andra sociala aktiviteter för att mota ensamhet. Vi vill ha bättre mötesplatser för de äldre och vi vill behålla och ytterligare förbättra Mötesplats Centrum på Tor som ett första steg.”

 

Mer information

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

*Statistiken kommer från Skolverket http://www.jmftal.artisan.se/