Mindre barngrupper och utbildad personal i våra förskolor

Under nästa mandatperiod vill vi i Centern prioritera förskolan. Idag är barngrupperna för de allra minsta för stora och andelen personal som saknar utbildning för arbete med barn allt för stor. Vi vill ha småskaliga förskolor på Lidingö.

De allra minsta barnen behöver små grupper för att kunna skapa djupare anknytning till personal och till varandra. Att satsa på de allra minsta är viktigt och satsningen kommer betala tillbaka sig för samhället genom tryggare ungdomar med bättre skolresultat senare i livet.

Idag är gruppstorleken för de minsta barnen i snitt cirka 14 barn per grupp på Lidingö, vi vill komma ner till Skolverkets rekommendation om 12 barn per grupp. Gruppstorleken har betydelse visar forskningen, det räcker inte med bara personaltäthet.

Gruppstorleken är däremot inte heller det enda som betyder något. Vi behöver också personaltäthet och att det är kontinuitet i personalen för att barnen ska kunna knyta an. Att personalen är utbildad för arbete med barn är också viktigt. På Lidingö saknar idag över hälften av personalen utbildning för arbete med barn. Det är betydligt högre både än länet (42 %) och landet som helhet (30%). Det kan vi inte acceptera.

Vi behöver också se över stadens lokaler så de är ändamålsenliga med bra luftmiljö, tillräckligt med utrymme och att det inte är för stora enheter. Vi är glada att planerna på nya förskolor med hela 150 barn i samma förskola är stoppade.

Vi kallar vårt mål för småskaliga förskolor. Små enheter, små grupper och kontinuitet med utbildad personal är vårt recept för en bra förskola på ön.