Simhallsbeslutet återremitteras

Under tisdagens kommunfullmäktige yrkade Centerpartiet tillsammans med Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet återremiss på simhallsbeslutet. Anledningen är de brister i beslutsunderlaget som partierna har identifierat.

Den nya simhall som Lidingös kommunfullmäktige under hösten kommer besluta om beräknas ha en livslängd på minst 50 år och innebär en investering på cirka 275 Mkr. En stor och långsiktig investering där frågan kommit att handla om huruvida det krävs en 25- eller 50-metersbassäng för att Lidingöbornas behov ska tillgodoses.

–Centerpartiet har under en lång tid drivit simhallsfrågan med inställningen att vi inte bara behöver en ny simhall utan att den även ska möta både dagens och framtida behov. Det beslutsunderlag som lagts fram saknar en del väsentliga analyser, säger partiets gruppledare Patrik Buddgård.

De återremitterande partierna anser bland annat att behovsanalysen grundar sig på allt för gamla lokalprogram.

–De lokalprogram som behovsanalysen bygger på gjordes 2008 respektive 2015 och vi menar att mycket har ändrats sedan dess. Det är inte heller rimligt att utgå från vattenverksamheternas ställning på Lidingö idag eftersom dessa starkt påverkats av Gångsätrahallens begränsningar, säger Patrik Buddgård.

När ärendet behandlas nästa gång vilket troligtvis i sker i november, vill C, S, L och MP att beslutsunderlaget även har kompletterats med en bättre bild av alternativa bygg- och driftsätt för att om möjligt minska kostnader och miljöpåverkan från simhallen samt att man till dess utrett ett breddat upptagningsområde där bland annat Östermalm ingår.

–För oss i Centerpartiet är förstås frågan om 50-metersbassäng fortsatt viktigt och kommer även fortsättningsvis vara en profilfråga. Därför är det bra att vi i återremissen även kräver en djupare och förutsättningslös bedömning av en 50-meters bassäng. Simhallsrådets synpunkter om storlek på bassäng redovisas visserligen, men vi anser inte att man lagt tillräckligt med vikt vid dessa, säger Patrik Buddgård och fortsätter:

–Vi ser att flera kommuner med under 100.000 invånare idag projekterar för simhallar med 50 metersbassänger och vi efterlyser en redovisning av hur stora intäktsökningar en 50-meters simhall kan medföra.