Bristande ledarskap från majoriteten riskerar rättssäkerhet, personalförsörjning och effektiv service till Lidingöborna

De oroväckande bristerna i arbetsmiljön som framkommit på Lidingö stads miljö- och stadsbyggnadskontor behöver åtgärdas snarast. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att de åtgärder majoriteten vidtar inte är tillräckliga. Enligt de tre partierna föreligger stor risk att rättssäkerheten i bygglovshantering försämras och att Lidingöborna ges sämre service. Om arbetsmiljön inte blir bättre kan rekryteringen av personal också försvåras.

På kommunstyrelsens möte den 4 mars informerades om en handlingsplan för att hantera arbetsmiljöproblemen på miljö̈- och stadsbyggnadskontoret. Detta som ett svar på ett skyddsombuds begäran om åtgärder utifrån arbetsmiljölagen. Efter att ha analyserat de föreslagna åtgärderna anser Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de är otillräckliga, kortsiktiga och i vissa fall motverkar syftet, att åtgärda uppenbara brister och problem, vilket de tre partierna också klargjort för majoritetspartierna (Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna).

Fler ärenden föreslås hanteras i nämnden utan föredragning av handläggande tjänsteman och fler ärenden ska upp i nämnden istället för att delegeras till kontoret. Det är åtgärder som riskerar att försämra rättssäkerheten, kvaliteten och arbetet på kontoret och i nämnden. Fritidspolitiker har varken den expertkunskap eller arbetstid som behövs för att ta ställning till stora mängder ärenden som regleras utifrån omfattande lagkrav. Därför har vi anställda tjänstemän som kan göra sakbedömningar och ge information till och svara på nämndledamöternas frågor innan beslut. Fler ärenden i nämnden riskerar också att försämra servicen till Lidingöborna med förlängda handläggningstider

Patrik Buddgård (C), Daniel Larson (S) och Patrik Sandström (MP) säger:

”Vi beklagar att bristerna i arbetsmiljön fått pågå så länge att en begäran från skyddsombudet med krav på åtgärder och en handlingsplan har behövts. Problemen borde hanterats kraftfullt tidigare. Vi ser med stor oro på att majoriteten fortfarande inte verkar se sin del i hur situationen uppkommit. Detta handlar inte om förändringen i den politiska inriktningen, som majoriteten säger, utan hur den genomförs. Det finns brister i ledarskapet där gränsdragningen mellan politik och tjänstemännens profession inte fungerar. När politiken inte litar på tjänstemännen och lägger sig i detaljer, riskerar det rättssäkerheten i bygglovshanteringen, vilken ska hanteras professionellt utifrån lagar, planer och expertkunskaper. Den styrande majoriteten har hittills inte tagit sitt ansvar kring att säkerställa att den nödvändiga gränsdragningen mellan politik och tjänstemännens profession fungerat.”

”Vi riskerar att tappa eftertraktad kompetens inom staden och få svårigheter att rekrytera kompetent personal på grund av bristerna i majoritetens ledarskap. Det kan gå ut över stadens förmåga att ge Lidingöborna en rättssäker och effektiv service. Majoriteten måste visa att de förstår problemet och vidta de rätta åtgärderna vilket man hittills misslyckats med.”