Rapport fullmäktige: Arbetsmiljö och hållbarhet

På måndagkvällen var det Kommunfullmäktige. Arbetsmiljön inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden diskuterades liksom stadens miljö- och hållbarhetsarbete efter raset i Aktuell hållbarhets ranking. Stadens årsredovisning godkändes.

Arbetsmiljön på miljö- och stadsbyggnadskontoret

De inledande diskussionerna handlade om arbetsmiljön på miljö- och stadsbyggnadskontoret utifrån resultatet i den arbetsmiljöenkät staden gjort och om politiseringen av kulturmiljöprogrammet. Buddgård (C) sa:

"De signaler och vittnesmål som kommer fram i stadens arbetsmiljöenkät från miljö- och stadsbyggnadsnämnden är väldigt oroande. Det är av största vikt att alla vi partier tar dessa vittnesmål på stort allvar och säkerställer åtgärder för att få en bra arbetsmiljö på miljö- och stadsbyggnadskontoret så att våra kompetenta tjänstemän vill stanna kvar och arbeta i staden. Risken är annars stor att vi får ett stort kompetenstapp som blir dyrt och svårt att återupprätta."

Miljöbokslut och diskussion om stadens hållbarhetsarbete

Stadens miljöbokslut redovisades, Centerpartiet anser att ambitionen bör vara högre i stadens hållbarhetsarbe. Patrik Buddgård (C) sa i debatten:

"Ungdomar över hela världen efterfrågar krafttag för klimatet. Klimatfrågan är en ödesfråga och om världen misslyckas kommer vi se mer av extremväder, högre havsnivåer, ökenspridning och klimatflyktingar. Alla behöver bidra för att uppnå målet i Parisavtalet."

I förra veckan kom Aktuell hållbarhets årliga ranking av kommunernas miljöarbete. Lidingö rasade ner till plats 116 och resultatet var fjärde sämst i länet. Det menar Centerpartiet tydligt visar på bristerna i det politiska ledarskapet på Lidingö när det gäller miljö, klimat och hållbarhet. Buddgård fortsätter:

"De politiska målsättningarna är för låga och arbetet i det miljöprogram som finns tycks bromsas politiskt när det gäller till exempel kemikalieplan som inte antagits politiskt trots att det gick ut på remiss för över ett år sedan. Detta gör att miljöprogrammets mål att Lidingö stad inte ska ha några onödiga och farliga kemikalier troligen inte kommer att nås. Likaså har inget program för hållbart byggande tagits fram trots prat under många år, det är inte politiskt prioriterat enligt miljöbokslutet."

Centerpartiet föreslår att ett nytt hållbarhetsprogram tas fram i bred förankring med näringsliv och civilsamhällle. Programmet bör arbeta utifrån FN:s Agenda 2030 med de 17 hållbarhetsmålen.

Årsredovisning Lidingö Stad

Stadens årsredovisning fastställdes och Centerpartiet lyfte behovet av tydligare uppföljning av de strategiska målen. Buddgård lyfte också den avskrivning på 29 mnkr staden tyvärr behövde göra i år på grund av brist på långsiktighet i Centrumutvecklingen:

"Trots flera omtag har dock inga framsteg gjorts i centrumutvecklingen. Det gör att ett flertal utredningar och arbeten som gjorts under åren har hunnit bli inaktuella och oanvändbara i ett eventuellt framtida projekt. Hela beloppet måste därför avskrivas utan att ha skapat något värde eller intäkter för staden. Därför ser vi 29 miljoner kronor som belastar årets resultat."

Här kan du se webbsändningen från kommunfullmäktige.